E-mail: iroda@zarandok.hu
kiadványaink

könyveink
CD
üzenetek

ismertető
aktuális
kereső
legolvasottabbak
kegyhelyek

ismertető
kereső
újdonságok
ajánló
közösségek

ismertető
közösségek-lista
csatlakozás
zarándoklatok

zarándoklataink
további aktuális
feltöltés
kapcsolataink

Virtuális Plébánia
Magyar Katolikus Egyház
Katolikus Portál
Szent Kereszt Magazin
Magyar Keresztény Portál
keresztény.lap.hu
ökumenizmus.lap.hu
Katolikus Biblia
erdélyi katolikus lap
Keresztény Hirdető
Egyetemi Lelkészség
Megszentelt tér (imádság)
Medjugorje portál
Közösség.com
Magyar-Hon-Lap
Krisztusi Szolidaritás (CSI)
Vándor Evangélium
pilgern.info
Bibliai utak
Eucharisztia
Regnum Christi
Mária út
Bocsa József atya tanításai
Via Margaritarum
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
Szeretet földje
Biatorbágyi katolikus közösség honlapja
bemutatkozás

impresszum
kapcsolat
Hirdetések

Virtuális Plébánia


Nemzeti imanap2011-01-04
Nemzeti Imanap levél, 2011. január 18. kedd, Szent Margit ünnepére

2004-ben, amikor elkezdtük az első Nemzeti Imanap szervezését, ezt írtuk: „Kis és nagy nemzetek egyaránt vannak a Földön, amelyek meghatároztak egy napot, amikor az egész hívő nép imádságban fordul Istenhez nemzetéért. Maga a Szentírás mutatja, mennyire szükséges ez. Ezekiel prófétához így szól az Úr: „Az ország népe megsokszorozta az erőszakot és a rablást, elnyomta a szegényt és a szűkölködőt, jogtalanul erőszakoskodott az idegennel. Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért, nehogy elpusztítsam, de nem találtam. Akkor rájuk zúdítottam haragomat, megemésztettem őket haragom tüzével. Tetteik visszaszálltak fejükre - mondja az Úr, az Isten." (Ez.22.30-31)Mi, akik kezdeményeztük a Nemzeti Imanap megtartását, úgy gondoljuk, hazánknak is nagy szüksége van arra, hogy legyenek emberek, akik odaállnak az Úr elé a népért. Nagy példánk ebben Árpádházi Szent Margit, akinek áldozatos élete és buzgó imádsága sokban hozzájárult ahhoz, hogy a tatárjárás idején szétdúlt királyság vezetői kiengesztelődtek egymással, népe visszatért falvaiba és az ország újjáépült romjaiból.Látva hazánk leromlott erkölcsi állapotát, széthúzó közösségeit, mi is úgy imádkozunk, ahogy Jézus imádkozott az Örök Atyához irgalomért a keresztfán: "Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek." (Lk 23.34) Ez a Nemzeti Imanap szíve és központja. Ezt visszhangozzuk Istvánnal, az Egyház első vértanújával, aki így kiáltott fel megkövezésekor: "Uram, ne ródd fel nekik bűnül." (ApCsel 7.59-60) Imádkozunk ma is e sötétségbe merült nemzedékért, bízva abban, amit Pál apostol mond: "Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára." (Kol 1.24)Imádkozzunk együtt hazánk megújulásáért! Szervezzük meg, hogy Magyarország minden községében, városában, minden egyházközségben és egyházmegyében felszálljon a közös imádság, mint jóillatú áldozat Isten elé!”Most, amikor hetedjére szervezzük a Nemzeti Imanapot, még mindig ugyanez a cél lebeg előttünk. Azt is láthatjuk, milyen nagy szükség van Isten kegyelmére! Árvíz, belvíz, gazdasági válság, viszálykodás és a bűnök tengere – bőven van miért imádkoznunk. Azt is megtapasztalhattuk, hogy Isten válaszol imáinkra, és több csodás eseménnyel, ima-meghallgatással is megajándékozott minket – erről bővebben lehet olvasni honlapunkon (www.szeretetfoldje.hu), a Nemzeti Imanap menüpont alatt. (Ráadásul az évek során más imaalkalmak is kapcsolódtak a Nemzeti Imanap programjához.)Az elmúlt évek bebizonyították, hogy sokan gondolkodnak, éreznek hasonló módon mint mi. Az ország minden tájáról és a határokon túlról is érkeztek visszajelzések arról, hogy imaösszejöveteleket szerveztek erre a napra, hazánkért és nemzetünkért. Most, a 7. évben – amikor a Nemzeti Imanap egybeesik az ökumenikus imahéttel is – arra szeretnénk kérni, buzdítani mindenkit, felekezeti különbség nélkül: imádkozzon ezen a napon hazánkért és nemzetünkért családjával, közösségével, egyházközségével, gyülekezetével együtt! Az elmúlt hat évben több, mint húszezer ingyenes imafüzet talált gazdára. Most is szívesen küldünk plakátot, ima- és elmélkedő füzetet bárkinek, aki kéri. (Ingyenes és kedvezményes kiadványainkról bővebben itt lehet tájékozódni: http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/nemzeti-imanap/41-nemzeti-imanap/367-nemzeti-imanap-hetedszer Igényelni lehet a plakátot és füzeteket az info@szeretetfoldje.hu levélcímen, vagy a 06-30/33-88-245-ös telefonszámon keresztül.) Nem szükséges azonban a mi füzeteinket kérni, hiszen minden imádság jó, minden keresztény lelkiségi mozgalom, egyház nyugodtan mondhatja az általa ismert, megszokott imákat, énekeket. A szíveink így is egyesülnek, s közös imánk mint nagyerejű áldozat száll fel Isten elé, aki biztosan meghallgatja azt! Hiszen Ő maga akarja a kiengesztelődést és megújulást! „Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5.19-20)Imával és szeretettel: Sipos Gyula2011. 01.04.
2010-12-12
Imádság árvíz ellen

Az egyre súlyosbodó árvízi helyzet miatt kiemelem most ide az új ingyenes imafüzetünk (Szeretet földje elmélkedő és imafüzet) két imáját - Imádság árvíz miatt és Ima védelemért a természeti csapások ellen -ami pont ilyen helyzetekre íródott. Kérjük Isten kegyelmét!

Imádság árvíz miatt

Mennyei Atyánk! Elismerjük, hogy bűneink és gondatlanságaink miatt jogosan érnek minket ezek a csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem csak használói és kihasználói a földnek, és megterheltük azt bűneinkkel, és szeretetlenségünkkel.

Hálát adunk neked azért, hogy a nehézségek által felnyitottad a szemünket és szívünket, hogy szeretettel közelítsünk egymás felé és nagylelkű segítséget nyújtsunk a bajban lévőknek.

Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a ránk zúduló csapásokat! Add, hogy a természet erői visszataláljanak az eredeti rendbe és az egész teremtett világ megkönnyebbülten sóhajthasson Hozzád! Kérünk, hadd legyen meg újra a szép ideje az esőnek és napfénynek, télnek és nyárnak, a vetésnek és aratásnak! Hozd el újjáépítő kegyelmedet Szentlelked által, hogy a béke és az igazságosság, a kiengesztelődés és szeretet járja át hazánkat, az egész Kárpát-medencét és az egész Földet!

Újuljon meg a föld színe és jöjjön el közénk a Te országod, mint a Szeretet földje!

Kérjük ezt Tőled az angyalok és szentek seregével együtt, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával! Ámen.

Ima védelemért a természeti csapások ellen 

Mennyei Atyánk! Te vagy az ég és a föld alkotója, s a Te jóvoltodból áll fenn mindmáig a Világmindenség. Te vagy a természeti Ura, parancsolsz a természeti erőknek és azok engedelmeskednek Neked.

Látod, milyen nagy bajba került országunk és az egész Kárpát-medence, de Földünk és bolygónk is. Most bűnbánó szívvel járulunk Eléd, irgalmadért és áldásodért könyörögve.

Kérünk Téged Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, hogy óvj meg minket a természeti csapásoktól, a viharoktól, az árvíztől és aszálytól!

Kérünk, leheld ki ránk Szentlelkedet, hogy Veled és egymással kiengesztelődve, tetszésed szerint való életet élhessünk, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Hadd orvosoljuk életünkkel azt, amit elődeink és mi elrontottunk. Ihlető kegyelmeddel és megtartó erőddel jöjj segítségünkre, óvó kezed vigyázzon ránk mindenkor!

Mindenkor segítő Szűzanya, könyörögj érettünk! Magyar szentek, könyörögjetek érettünk! Isten angyalai és szentjei, könyörögjetek érettünk! Ámen.

Hálás köszönettel: Sipos Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

2010-12-02
Nemzeti Imanap, hetedszer!

Immár hetedik alkalommal szervezzük a Nemzeti Imanapot, mindig január 18-ra, Szent Margit ünnepére (ez 2011-ben keddi napra esik). Ma már borítékoljuk - több, mint 600 címre - az újságot és a levelezőlapokat, amin igényelni lehet az új ingyenes elmélkedő-füzetet is, a plakátot, ill. a kedvezményes árú kiadványokat.
A Biblia világában a hetes számnak különleges jelentősége van: a teljesség száma a hét, a Szentléleknek hét ajándékát említik, a Jelenések könyvében a hét gyülekezetnnek írnak levelet, stb. Ma különleges időket élünk - nagy nehézségekkel de egyben nagy kegyelmekkel is -, és szeretnénk, ha a 2011-es Nemzeti Imanap is különleges lenne: olyan mély és erőteljes összefonódás imában, ami megmozgatja az egeket is, és Isten minden kegyelmét leesdi hazánkra és nemzetünkre!
Ehhez azonban szükség van a ti segytségetekre is! Kérlek benneteket, bátran kezdeményezzétek, hogy egyházközségetekben, közösségetekben is legyen közös ima ezen a napon! Mi szívesen küldünk plakátot, imafüzetet, de csak ti tudjátok megszólítani azokat, akikkel együtt éltek! Gyűjtsünk imaharcosokat, biztassunk minden keresztény felekezethez tartozó testvérünket, hogy ők is kapcsolódjanak be az imádságba!
Emlékezzetek vissza az elmúlt évek csodáira, amiket megéltünk a Nemzeti Imanapokon! (A honlapon a Nemzeti Imanap rovatban olvashatók.) A közös ima hegyeket mozgat, elmozdítja a válságok, a katasztrfák, a gyűlölködések hegyeit, hogy a kegyelem folyója szabadon ömölhessen ránk, itt a kárpát-medencében!
Köszönöm, hogy segítetek ebben!

Ingyenes kiadványaink:

Imádságok hazánkért imafüzet (korlátozott példányban)

Szeretet földje - elmélkedő füzet

Nemzeti imanap plakát

Kedvezményes árú kiadványok:

A Biblia olvasásáról - 300 Ft

Hét levél tizenéveseknek - 300 Ft

Nemzeti önvisgálat - 300 Ft

Haldokló nemzet - feléledő nemzet - 600 Ft

A rózsafüzér 20 titka és a gyógyító kilenced - 600 Ft

Mit tegyünk testvérek? - bibliai tanácsok válság idejére - 600 Ft

Isten szeretete gyógyít - 900 Ft

Kiadványainkat lehet kérni az info@szeretetfoldje.hu  e-mail-címen keresztül (kérlek, a tárgyhoz írd be, hogy Nemzeti Imanap), vagy címünkön: 2045 Törökbálint, Templom u. 13. Az imafüzet és a plakát a nemzeti Imanap rovat egy régi beírásában ott van letölthető formában is.

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

2010-09-16
Előrelépés a gyerekek ügyében - és újabb imakilenced

 Mint arról 2010. február elején hírt adtunk, Magyarországon, magyar anyáktól született gyermekeket – a szülők lemondtak róluk - elvettek a nevelőszülőltől és kitoloncoltak az országból. Az akkori tiltakozás és ima hatására leállították a kitoloncolást, most pedig kiderült, hogy jogilag sem tehették volna ezt meg. Tovább folyik a küzdelem, mi is új imakilencedet kezdünk...

Súlyos hibák, kitoloncolt magyar gyerekek!
Hibázott a gyámhivatal a gyerek kitoloncolásánál!

Akkor a cél az volt, hogy állítsák le a kitoloncolást és minden érintett gyermek vagy kerüljön vissza Magyarországra vagy a számára a lehető legjobb helyre, kerüljön, szerető családban nevelkedjen fel és ne árvaházban.
Aláírás gyűjtést szerveztünk a kitoloncolás felfüggesztéséért - és rövid időn belül megtörtént az első csoda, felfüggesztették a gyermekek kitoloncolását fél évre (2010. szeptember elejéig).
Természetesen tovább folytattuk a szellemi imaharcot,  a következő eredmény a napokban született:: az állampolgári jogok országgyűlési biztosa (ombudsman) szerint az Alkotmányt és több nemzetközi jogi követelményt is megsértett a Gyámhivatal, amikor Magyarországon született külföldi állampolgárságú gyerekeket toloncolt ki az országból.

„Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény, a mi Alkotmányunk, és az európai uniós alapszerződések egyaránt megsérültek” – mondta Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.
„Semmilyen szempontból nem védhető ez az eljárás, magyar szempontból is megkerültek szabályokat, és a gyerekek alapvető érdekeit is sértették” – mondta Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Az elmúlt hat évben 43 olyan gyereket küldtek el az országból, akiket külföldi állampolgár anyjuk magyar kórházban hagyott a születésük után. Jelenleg másik 43 gyerek sorsa bizonytalan. Pedig az ombudsman szerint akár 3 hónap alatt megkaphatnák a magyar állampolgárságot, és akkor magyar szülők örökbe is fogadhatnák őket.

Mivel a gyermekek sorsa még bizonytalan  (az 5 éves Ádámot és a 4 éves Robikát az itteni  családok is visszaakarják hozni, valamint a többiekért is küzdeni kell)  ezért elhatároztuk, hogy egy kilencedet hirdetünk ezekért és a világban szenvedő minden gyermekért!

Köszönjük az eddigi imáitokat, és kérjük, hogy az alábbi kilencedhez csatlakozzatok! (Első kezdési időpont: 2010. Szeptember 29. Szent Mihály, Gábor, Rafael főangyalok napján. Befejezés: 2010. Október 07.  Rózsafüzér Királynője napján)

KILENCED  az árva gyermekekért, a  gyermekbántalmazások ellen és minden
rászoruló gyermekért!
Drága Istenünk kérünk, védj meg minden gyermeket az egész világon a fizikai és lelki bántalmazásoktól. Küld el a Szentlelked minden magányos és kétségbeesett gyermekre, hogy tudják nincsenek egyedül, és hogy Rád mindig számíthatnak. Angyalaid segítségével oltalmazd a veszélyben lévő gyermekeket. Ébreszd fel a szeretetet az emberek szívében, az árva gyermekek megsegítésére.
Imádkozunk minden olyan felnőttért, akik ilyen gyermekek közelében vannak, hogy Szentlelked segítségével jót cselekedjenek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a gyermekekre zúduló csapásokat, és ébressz szeretet az emberek szívében!
Drága Szűzanyák kérjük hathatós segítségedet és közbenjárásodat minden gyermek védelmében! Ámen.

2010-06-21
Imakilenced az árvíz miatt

 Szeretnénk arra kérni mindenkit, hogy a mai naptól (2010. június .21., hétfő) kezdjünk imakilencedet hazánkért: az árvíz sújtotta területekért, az ott élőkért és azért, hogy megszűnjék minden természeti csapás - vihar, árvíz, aszály, földrengés, stb. - és ezek kiváltó okait is orvosolni tudjuk Isten kegyelmével. Ima:

Mennyei Atyánk!

Elismerjük, hogy bűneink és gondatlanságaink miatt jogosan érnek minket ezek a csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem csak használói és kihasználói a földnek, és megterheltük azt bűneinkkel, vizsálykodásainkkal és szeretetlenségünkkel.

Hálát adunk neked azért, hogy a nehézségek által felnyitottad a szemünket és szívünket, hogy szeretettel közelítsünk egymás felé és nagylelkű segítséget nyújtsunmk a bajban lévőknek.

Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a ránk zúduló csapásokat! Add, hogy a természet erői visszataláljanak az eredeti rendbe és az egész teremtett világ megkönnyebbülten sóhajthasson Hozzád! Kérünk, hadd legyen meg újra a szép ideje az esőnek és napfénynek, télnek és nyárnak, a vetésnek és aratásnak! Hozd el újjáépítő kegyelmedet Szentlelked által, hogy a béke és az igazságosság, a kiengesztelődés és szeretet járja át hazánkat, az egész Kárpát-medencét és az egész Földet!

Újuljon meg a föld színe és jöjjön el közénk a Te országod, mint a Szeretet földje!

Kérjük ezt töled az angyalok és szentek seregével együtt, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával! Ámen.

2010-06-03
Imádság a nemzeti összetartozás napján

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

El kell ismernünk, hogy bár voltak népünknek nagyszerű korszakai, mégsem sikerült megélnünk és megvalósítanunk küldetésedet. Bukásainkat bűneinknek is köszönhetjük, s olykor bizony nagyon ránk nehezedtek az evilági hatalmasságok ereje is.

De most szeretnénk újra felállni, mert teljes szívünkből kívánjuk, hogy a Kárpát-medence a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság helye, a Szeretet földje legyen!

Ezért kérünk Téged Atyánk, Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy áraszd ki ránk Szentlelkedet, a megbékítő és újjáalkotó Lelket! Segíts magyar népünkön, hozdd el újra a Kárpát-medence népeinek békés együttélését és közös munkálkodását - ahogy az már többször megvalósult történelmünkben -, és add, hogy be tudjuk tölteni áldott hivatásunkat, amit ránk bíztál.

Köszönjük, hogy magyarnak születhettünk, köszönjük, hogy egy csodálatos kultúra részesei lehetünk, hálát adunk azért, hogy értékeink biztoas tudatában nagylelkűen tekinthetünk a többi testvérnépre is. Add meg nemzetünknek, minden itt élő embernek - nemre, korra, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül -, az összetartó szeretet tüzét!

Ködzönjük, hogy meghallgattad imánkat! Ámen.

2010. június 4. (Sipos Gyula)

2010-05-11
Nemzeti Imanapot szerveznek Trianon 90. évfordulójára

(Bár ez nem a mi kezdeményezésünk, örömmel adunk hírt róla. Remélem, hogy sok ember fog imádkozni, politikai pártállástól függetlenül, ezzel is hozzájárulva nemzetünk sebeinek gyógyulásához - sipos)

Drága Magyar Testvéreink!

Kedves Lelkipásztorok! 

Az emberiség, Istentől elfordulva nagyon nehéz időket él. Az elmúlt év szeptemberében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet intézett a hívőkhöz, amelyben Szent István király intelmeinek időszerűségéről is szó esett. Ennek része az is, hogy megerősödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás magyar kultúránkban is megtestesült, azt megnemesítette és megszentelte. Magyar kultúránk a keresztény hit nélkül nem érthető. Ezt az öntudatra ébredést mi is nagyon fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük. Éppen ezért a magyar nemzet egyik legsúlyosabb történelmi katasztrófájának - amely lélekben törte meg nemzetünket - a trianoni békediktátum kilencvenedik évfordulójára egy Nemzeti Imanapot szándékozunk szervezni, amihez kérjük az egyházi elöljárók támogatását, segítséget az imanap megszervezéséhez, az egyházközösségek és vezetőik figyelmének erre való felhívásával!

Hazánk államformája ezer évig Apostoli Királyság volt, melynek jelképe az apostoli kettős kereszt, valamint szakrális koronánk: a Szent Korona, amelyre az egyetlen és igaz alkotmányunk épül. Ezen jelképek is bizonyítják a magyar nemzetnek az egy Istennel való kapcsolatát, bizonyítva a magyar kultúra a keresztény hit nélkül valóban értelmezhetetlen. Nemzetünk sok szentet adott a világnak. Első apostoli királyunkat, Istvánt szentként, az utolsót, IV. Károlyt boldogként tiszteljük és valóban igaz az európai mondás: "Ha szenteket akartok látni, menjetek Magyarországra!" (P.Láng Siegfried M.ORC - A magyarság öt-seb titka 15.o.)

Nemzetünk saját testével védte évszázadokon át a keresztény Európát a pusztító, nem keresztény ellenséggel szemben. Hunyadi serege 1456-ban rosszul felfegyverkezve a nála nyolcszor-tízszer erősebb "Góliát" felett megsemmisítő győzelmet aratott. Önfeláldozó, diadalmas küzdelmére emlékezteti a keresztény világot a mai napig a déli harangszó. Azokban az időben a magyarság jobban bízott a Rózsafüzérben, mint a fegyvereiben. Így Magyarország küldetése bizonyítottan a kereszténység védőbástyájának szerepe és az engesztelő küldetés.

Szent István királyunk hazánkat a Szűzanya oltalmára bízta. A Kárpát-medence egésze Regnum Marianummá lett, a Szűzanya védelmét semmilyen békediktátum és határrendezés el nem veheti a Kárpát-medencében élő magyaroktól és nem magyaroktól egyaránt. A sok szenvedés ellenére Isten segítségével mindig talpra álltunk. Ez történt Trianon után is. A feleszmélésnek kell bekövetkeznie napjainkban is, hiszen június 4. nem csak Trianon gyászos évfordulója. 1956-ban ezen a napon fogadták el államilag az abortusztörvényt is. Ötven év alatt hat milliónál is több ártatlan magzatot gyilkoltak meg hazánkban. 

Isten azt várja nemzetünktől, hogy bár dolgozhatunk a Trianonban elkövetett igazságtalanság helyreállításán, amíg az meg nem történik, ajánljuk fel a Trianon okozta szenvedést és megpróbáltatást, továbbá az eddigi fájdalmainkat nemzetünk és az emberiség bűneiért engesztelésül. Ha szenvedéseink miatt Isten ellen zúgolódunk, azzal csak a gonoszt szolgáljuk, de ha a legapróbb fájdalmunkat, örömünket is felajánljuk Istennek, azzal mi sokat teszünk, hogy a szenvedéseinket is a javunkra fordítsa. 

Kéréssel fordulunk a magyarság minden püspökéhez, lelkipásztorához, továbbá minden nemzettestvérünkhöz felekezettől, vallástól függetlenül nemcsak a Kárpát-medencében, hanem a világ bármely táján, ahol élnek. Tisztelettel szeretnénk kérni, hogy 2010. június 4-én hazánk gyászos emlékének 90. évfordulójáról emlékezzünk meg Nemzeti Imanappal, szentségimádással és szentmisékkel! Városainkban próbáljunk meg 24 órás szentségimádást szervezni, de a falvakban is legalább néhány órát töltsünk el az Úr Jézussal szeretett hazánkért! Aki tisztában van hazánk valós történelmével, annak nyilvánvaló, hogy a sátáni erők összeesküvése vezetett ide, viszont a jó Isten megengedte nemzetünknek ezt a fájdalmas keresztet. Bár már ebben az évben Szent Margit ünnepén volt Nemzeti Imanap, azonban nemzetünk lelki felemelkedéséért erről a kerek évfordulóról, is emlékezzünk meg!  

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is konduljanak meg a harangok június 4-én 16:30-kor, a diktátum aláírásának időpontjában - mint évről-évre már egyre több helyen a Kárpát-medencében. 

1920. június 4-e első péntekre, Jézus Szíve ünnepére esett. Hazánkból öt részt szakítottak ki, öt sebet kapott, mint Krisztus Urunk a kereszten. „Csak így, megalázva, földi hatalom és elismerés nélkül lehetett Magyarország is a Megfeszítetthez hasonlóvá. Csak így nyerhette el teljes értelmét az Apostoli Kereszt, amit Szent István Magyarország részére kapott, a trianoni szerződéssel Jézus Szíve péntekén.” (P.Láng Siegfried M. ORC-A magyarság öt-seb titka 49.o)

Pió atya - aki ötven éven át viselte Jézus sebeit - nyilatkozta, hogy irigyli a magyarokat, küldetésük miatt. Hazánkban is voltak a közelmúltban híres, szent életű emberek, akik példát adtak nekünk, bár még egyházilag nem lettek szentté nyilvánítva. Gondolunk itt a romlatlan testtel megmaradt Mindszenty bíboros úrra, a stigmatizált Galgóczy Erzsébetre, Natália nővérre. Az ő példájuk tanítson minket!

„Az Isten számít rád!

Egyedül az Isten tud a teremtés csodájával élni, de rád bízta, hogy két kezeddel gondoskodj róla.

Egyedül az Isten képes új életek forrása lenni, de neked kell elfogadnod ajándékát.

Egyedül az Isten hívhat meg az örök életre, de te neveled gyermekeidet az Isten-szeretetre.

Egyedül az Isten tud valóságos hitet adni, de neked kell imádkoznod érte.

Egyedül az Isten tud erőt adni mindenhez, de neked kell kérni, hogy Vele tudj maradni.

Egyedül az Isten tud igazi békét adni.

De neked kell az Isten békéjére vágyni.”

(Medjugorje Hangja 2009  november)

Tisztelettel szeretnénk kérni minden lelkipásztort, a keresztyén egyházak vezetőit, a hazájáért felelősséget érző híveket, hogy a fent említett kérés megvalósulását elősegítsék! Imádkozzunk és engeszteljünk együtt hazánk lelki megújulásáért! Kérjük Isten és a Szűzanya oltalmát, vezetését és áldását hazánkra, magyar népünkre, jövőnkre!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Sopron, 2010. május 4.

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Sopron vármegyei szervezete

2010-04-18
Európai "hamvazószerda"?

 
Az izlandi vulkánkitörés hamufelhővel borította be Európát. Egyik fórumozó társunk azt írta - Európa hamvazkodik. És valóban, ez lehet jelképerejű, és ki tagadhatná, hogy kontinensünknek sem ártana egy "Nagyböjt", főleg, ha ez felkészíti a "Feltámadásra"...

Ráadásul ez a "hamvazkodás" akkor történt, amikor a lengyel államelnök halála miatt, az oda igyekvő, és útjukat megszakítani kénytelen európai és amerikai politikai elit szembesülhetett - ha akart -, ezzel: "emlékezz ember, hogy porból vagy és porrá leszel!"

Azt hiszem, mi nyugodtan láthatjuk ezt az eseményt jelképszerűnek. Hihetjük, hogy Isten ezen a természeti eseményen keresztül is felszólítja Európát a bűnbánat tartásra és a megújulásra.

bárcsak megtörténne! Bárcsak ez a sok támadás az egyház ellen, a jogos és jogtalan indulatok, bárcsak a kapzsiság és gyűlölet hullámai, az istentelenség és pogányság megerősödése, bárcsak a bűn tengere végre arra késztetné ezt a fuldokiló emberiséget, hogy Istenhez kiáltson!

Akkor Jézus Krisztus közeledése valóban húsvézi ünnep és "Feltámadás" lenne ennek a vén kontinensnek.

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, árszd ki ránk Szentlelkedet, a Bűnbánat Lelkét, a Megújulás Llekét, az Igazság és Szeretet Lelkét, hogy az emberek egész Európában megszabaduljanak, meggyógyuljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Ajándékozz meg minket a Nagyböjt és a Húsvét lelkületével és Pünkösd örömével!

Mindenkor segítő Szűzanya, könyörögj érettünk!

(Sipos Gyula)

2010-04-12
Köszönöm!

Kedves Testvérek!

Szeretném most mindannyiunk nevében hálásan megköszönni, hogy kitartottatok az imában és a közösségben velünk az elmúlt hónapokban és a kilenced alatt. Sokan imádkoztunk együtt! Már télen, amikor a délután három órai imát javasoltuk - az Irgalmasság óráhában az Irgalmasság rózsafüzért hazánkért és a választások Isten akarata szerinti eredményéért - sokan visszajeleztek, hogy ők is végzik az imát.

Amikor pedig Nagypénteken elkezdtük a kilencedet erre a célra, csak azon a napon 1501 látogató volt fenn a honlapon, s hiszem, hogy sokan mondtuk együtt, egy szívvel a kilencedet hazánkért. (Minden nap feltettük a honlapra az aktuális imákat, s a látogatók száma átlagban 1100 fölött volt...)

Természetesen nem hagyhatjuk abba az imát, hiszen még csak most jön a neheze! De hiszem, hogy Isten elkezdte megmentő munkáját közöttünk, s ha imádkozunk, fokozza a tempót... Néhány imaszándékot leírtam az Eheti rovatban (itt olvasható: http://www.zarandok.hu/?m_id=40&m_op=view&id=237&sessid=KjI1OTAwMjY4MTI3MTA2NTg0MzIwMzc4NjM1), ezeket szeretném a figyelmetekbe ajánlani.

Mindszenty bíboros szavai szerint: ha lesz Magyarországon egymillió imádkozó, én nem féltem hazánkat... nehogy kimaradjunk ebből az egymillióból! :-)

Kitartásotokat megköszönve, imával és szeretettel: Sipos Gyula

2010-03-31
Pénteken kezdődik az Irgalmasság Kilenced hazánkértAz Isteni Irgalmasság kilencedét Nagypénteken kezdjük, így az Irgalmasság Vasárnapjára fejeződik be - ami egyben az országgyűlési választások időpontja is. A honlapra minden nap feltesszük az aznapi részt...


Szeretnénk, ha minél többen imádkoznánk együtt hazánk megújulásáért és a választások Isten akarata szerinti megvalósulásáért. Ezért péntektől minden nap felteszünk ide az Aktuális rovatba egy rövid imát a Nemzeti Imanapra kiadott ingyenes "Imádságok hazánkért" imafüzetből, valamint az Isteni Irgalmasság kilenced aznapi imáját.

Hitbeli pecsétnek érezzük azt is, hogy Kindellmann Erzsébet asszony, a világhírű Szeretetláng Lelkinapló lejegyzője 1985 április 11-én hunyt el, azaz 25 évvel ezelőtt, s most halálának évfordulója pont egybeesik az Irgalmasság vasárnappal!

Törökbálinton 15 éve avattuk - Erzsébet asszony halálának 10. évfordulóján - a Szeretetláng szobrot, s rá egy évvel készült el a kápolna. Április 10-én, szombaton ünnepi megemlékezést és lelki napot tartunk itt, amire szeretettel várunk mindenkit. (A program 10 órakor kezdődik, a szentmisét délben Róna Gábor atya mutatja be.)

A Szeretetláng kápolna címe: 2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 46, a Napsütöde pékségnél. Megközelíthető Budapestről a Kosztolányi Dezső térről induló 272-es busszal, illetve az M1, M7, M0 autópályákon keresztül.)

2010-03-01
Beszámoló a felekezetközi böjt- és imahétről

 A február 22-28.hétre meghirdetett felekezetközi engesztelő ima és böjt hét minden eddiginél szélesebb körben folyt le. Több, mint 20 felekezetből többszáz gyülekezetben több ezer hívő imádkozott és böjtölt Jézusra tekintve ("bízzatok, mert legyőztem a világot"Jn 16,33) nemzetünk lelki megújulásáért, megtéréséért a Krisztushívő történelmi és kisegyházak gyülekezetei együtt zsidó hitközségekkel, cigány közösségekkel.

Isten minden eddiginél nagyobb erővel indította el az egység munkálását ("Legyenek mindnyájan egyek" Jn 17,21)  a megtérésért folytatott közös imákban. S ahogyan Katona István atya hangsúlyozza, minden eddiginél sürgetőbb Jézus missziós parancsa: "amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek" (Mt 10, 24), és: " hirdesd az Igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő" (2 Tim 4,2).  
Jézus maga szólít meg lelkészeket, pásztorokat, hűséges tanítványokat, hogy szánják oda magukat erre a szándékra, imával, böjttel, munkával. Maga köré gyűjt minket, hogy Benne egyek legyünk.
2010-02-15
Imalánc a magyar választásokért

 

 2010. április 11-én, Irgalmasság Vasárnapján a magyar nemzet négy év után újra kezébe veheti a saját sorsát, és dönthet olyan politikusok és parlament megválasztásáról, amelynek elsődleges dolga és felelőssége lesz, hogy – Isten Akarata szerint - kivezesse az országot az erkölcsi és gazdasági válság állapotából 

MAGYARORSZÁGRÓL és JÖVŐJÉRŐL 

Az elmúlt nehéz évek újra erőteljesen figyelmeztettek arra, hogy Isten, hit, erkölcs és bűnbánat nélkül nincs megújulás. Sem egyénileg, sem közösségi-társadalmi szinten. A magyar nemzet számára létfontosságú, hogy végre megérezze, hogy minden valódi előrelépésnek az alapja az Isten végtelen szeretetére épülő őszinte bűnbánat, erkölcsi tisztaságra való törekvés és irgalmasság. Ha mindez megvan, mindenünk megvan. Ha ugyanis önmagunkat megtisztítva megfelelő termékeny táptalajt tudunk nyújtani a JóIsten számára, az Ő folyamatos boldogító szándékának magvai virágozni kezdenek bennünk és közöttünk.  A kapcsolatok, közösségek, családok hálójában átitatódva a kultúra, a gazdaság és az egész magyar társadalom megújul, és elindul azon az úton, amire igazán hivatottak vagyunk. Mert jók az alapok, mivel az Istenre épülnek. 

Ezt támasztják alá azok a szent és szentéletű látnokok, akik Magyarország - szenvedés utáni - csodálatos jövőjéről beszélnek. A leghíresebb talán a 2002-ben szentté avatott Pió atya üzenete, amely szerint "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"Mindennek fényében lebegjen szemünk előtt Mindszenty József bíboros ugyancsak látomásszerű elhíresült mondása, miszerint: ha van Magyarországon egymillió imádkozó magyar ember, akkor nem kell félteni a magyarság jövőjét. És ne felejtsük a Natália nővér üzeneteiben szereplő központi gondolatot, miszerint magyar nép számára a szenvedéséből a dicsőség felé vezető út az ENGESZTELŐ küldetésének betöltésén keresztül vezet, és hogy „Magyarország nem pusztul, csak TISZTUL!” 

A mögöttünk álló emberpróbáló időszak tehát nem jelenthet mást, mint a keresztény ember számára a húsvéti „vasárnapi” Feltámadást megelőző és megalapozó „pénteki” Kereszthalál mindent megtisztító misztériuma. Az elszenvedett fájdalmak fényében jogosnak érzett düh, csalódottság és gyűlölet szívünkbe méregként történő beszivárgását fel kell váltania a hit, remény és szeretet összefogó és építő erejének, hogy a magyar nemzet valóban újjászülessen, és csatlakozzon a Megváltó Feltámadásának boldogságához.Talán most elérkezett végre az idő, hogy ebben a megtisztulásban kezünkbe vegyük sorsunkat, és azt Istennek felajánlva közösen, egy szívként imádkozzunk népünkért, nemzetünkért, hogy 2010 április 11-én, az Irgalmasság vasárnapján valami valóban elkezdődjön. Valami, amire hivatottak vagyunk.

És azon a napon, amikor a Szent Fausztina nővér által kapott üzenet szerint „…bármit kérhetnek Istentől, ha az megegyezik az Ő akaratával.”Eljött az alkalom, hogy bebizonyítsuk Istennek, hogy a külső körülményektől függetlenül MEGBÍZUNK BENNE, hiszen imáink az Isten akaratának megvalósulását kérik. 

 IMALÁNCRÓL és az IMA EREJÉRŐL 

Ezért indult el, és válna országos méretűvé ez az IMALÁNC, amelynek a magva az ISTENI IRGALMASSÁG imája és lelkülete. A szentté avatott Faustina nővér kapta a világtörténelem egyik legfontosabb üzenetét, az isteni IRGALMASSÁGRÓL szóló felfoghatatlanul csodálatos kegyelmet. Ebben az üzenetben elhangzik az a titok, amely szerint a Krisztus halálának órájában minden szívből jövő, töredelmes lelkülettel átitatott ima-kérés MEGHALLGATTATIK, ha az a javunkra válik!!! Egészen pontosan így üzent Jézus: „Ebben az órában kéréseddel MINDENT(!) ELNYERSZ magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az Irgalom legyőzte az Igazságosságot.” 

A 2010. évi Hamvazószerda (február 17.) kezdetével a Nagyböjttel együtt ez az Imalánc is elindul országos útjára, hogy minél több szívhez eljutva igyekezzen egy emberként imába formálni ezt a sokra hivatott nemzetet. Ezen üzenet templomokban, engesztelő közösségekben és megannyi magánszemély szájából-szívéből száll majd 7 héten keresztül minden nap 15 órakor, a választásokon való isteni akarat megvalósulásáért. Természetesen ezen az imán kívül bármilyen más módon is fohászkodhatunk a JóIstenhez, a lényeg a mögötte meghúzódó lelkület. Az irgalmasság üzenete szerint a Nagypénteken (idén: április 2-án) a legerősebb a 15 órai ima-meghallgattatás. 

Most tehát rajtunk a sor: a csüggedés és elkeseredés helyébe az Isteni Irgalmasság mindent legyőző Fényével ragyogjuk be Magyarországot!  MINDEN NAP 15 ÓRAKOR imádkozzuk el az IRGALMAS RÓZSAFŰZÉRT (ami 7-8 perc) az ISTENI AKARAT megvalósulására bűnbánó, töredelmes lelki állapotban, és Krisztus szenvedéseit felhasználva! Ha ebben a szent órában nincs rá módunk rózsafűzért mondani, - mert mondjuk éppen dolgozunk -, akkor csak annyit tegyünk, hogy gondolatban egy perc erejéig kérjük Isten akaratát az előbb említett lélekkel, vagyis 

1. Kérjük ISTEN BOCSÁNATÁT magunk és mások bűneiért.2. Használjuk fel Jézus (bűneink okozta) fájdalmas szenvedéseinek ÉRDEMÉT. 

Bármi is történjék ezután, ha az Imalánc futótűzként átjárja a magyar nép szívét, nyugodt szívvel dőlhetünk hátra 7 hét múlva, hiszen elmondhatjuk, hogy a legjobb dolog fog történni a magyar néppel: az ISTEN SZENT AKARATA! Az pedig mindig a lehető legjobb az összes lehetőség közül.  Aki tud, a 7 hét alatt éljen az ÖNMEGTAGADÁS ezen célra felajánlott bármilyen formájával (böjt, zarándoklat, káros szenvedélyek csökkentése, fájdalmak, szenvedések fölajánlása stb.). Az önmegtagadások értéke a lemondásaink nehézségétől, a dolgokhoz való ragaszkodásunk mértékétől függ, amelyek lehetnek a legegyszerűbb hétköznapi „kis” lemondásoktól a nagyobb áldozatokig (pl. az ún."szigorú böjt" - a böjtre vállalt napon ne– vagy csak egyszer - legyen jóllakás, csak kenyér és víz vagy csak folyadék legyen)

2010-02-01
Beszámoló a 2010-es Nemzeti Imanapról

Kedves Testvérek!

Köszönöm azt a sok segítséget, amit az idei Nemzeti Imanap megszervezéséhez adtatok! Őszintén be kell vallanom, hogy én eléggé fáradt voltam, amikor ősszel elkezdtük a szervezést. Szinte minden héten missziós alkalom volt valahol, sok volt a munka a Zarándok Kiadóban is, s úgy éreztem, egyre inkább összecsapnak a fejem fölött a hullámok. És éppen ekkor és ilyen állapotban tapasztaltam meg Isten kegyelmét és azt, hogy valóban szívügye a Nemzeti Imanap!

Anélkül, hogy jeleztem volna a problémáimat bárkinek, emberek - férfiak és asszonyok - jelentkeztek maguktól, és "kivették a kezemből a munkát": az egyikük leveleket írt a püspököknek, a másik elment a Mária Rádióba, a harmadik széthordott sok helyre plakátot... volt olyan is, aki elintézte, hogy az Új Ember hetilappal együtt kivigyék a felhívásokat, másvalaki több keresztény gyülekezetet is beszervezett a közös imába... Csak ültem és bámultam, és nem győztem hálát adni Istennek és megköszönni az embereknek a sok segítséget!

Nyilván az ökumenikus imahéttel való egybeesésnek is köszönhetően, sok helyen közösen imádkoztak együtt a felekezetek hazánkért - ez nagyon nagy öröm szívemnek! Többen visszajelezték azt is, hogy az egész imahét alatt folytatják az imát hazánkért és nemzetünkért, és kaptam olyan levelet is, aki azt írta, hogy ezután minden hónapban szerveznek egy imanapot erre a célra - - Istennek legyen hála!

Ismét kinyomtattunk négyezer imafüzetet, s ez volt az első év, ahol megmaradt belőle egy kevés (150 db). Ez talán érthető is, hiszen hatodik éve adjuk ki a füzetet, (húszezer példány fölött vagyunk már), és sok olyan helyen imádkoznak, ahol már évek óta rendelkeznek a füzetekkel.

Mindezzel együtt is úgy érzem, a következő Nemzeti Imanap megszervezését valahogy több munkatárssal kell elkezdeni, mert "az aratnivaló sok, a munkás kevés..."

Végezetül jöjjön néhány levélrészlet, beszámoló:

"Örömmel tudósítalak arról, hogy 18-án a hazáért felajánlott szentmisét mutatott be plébánosunk a mohácsi Belvárosi templomban. Cca 80-an voltunk, remélem, otthon ennél többen imádkoztak.
Üdv: Kovács Győző, Mohács" 

"Örömmel számolok be a Nemzeti Imanap pomázi történéseiről. Az írásos meghívókat - amelyben néhány mondattal utaltam a korábbi évek eseményeire is – igyekeztem időben eljuttatni barátaimnak, ismerőseimnek, imacsoportom tagjainak, zarándok testvéreimnek, sőt még a testvér egyházaknak is. 18-án reggel a szentmisét Magyarországért mutatta be plébánosunk, és kérte Árpád házi Szenti Margit égi közbenjárását nemzetünkért. A szentmise után szentségimádási óra következett. Talán negyvenen lehettünk. Este 6 órára hívtuk a kápolnába azokat, akik elfoglaltságuk miatt nem tudtak a reggeli misére eljönni. Nagy öröm volt számomra (valószínű, hogy a Mennyei Atyának még inkább), hogy este a református testvérek részvételével ökumenikus imaórát tarthattunk közel hatvanan. Felolvastam M.G. Mária meghatóan szép versét is Árpád-házi Szent Margitról. Áldott együttlét volt! Hálás szívvel köszönöm ezúton is lelkipásztoruknak, Nyilas Zoltánnak személyes megjelenését, és segítségét a szervezésben. Köszönöm, hogy a városi ökumenikus imahét kezdetét a Nemzeti Imanap programjával hirdette meg. Ma szerb ortodox keresztény testvéreinket tiszteltük meg igen szép számban, és szombatig bezárólag minden este közös imádkozásban veszünk részt egymás templomaiban. Biztosan érzem, hogy jövőre sokkal többen leszünk. ÁRAD A KEGYELEM!!! Szeretettel: Lengyel Éva, Pomáz"

"Megvolt, részvettünk a nagy közös imában nemzetünkért. Jótékonyan hatottak és hozzájárultak a többfelől érkező levelek és fölhívások a csatlakozásra. Segítettek abban, hogy bátrabban  magukévá tették, akarták, vagy beleegyeztek fontos és mérvadó személyiségek(egyházközségi) is, akik részvétele másokat is vonzott, vagy erősített. Engesztelő imáinkat beleköltöztettük a 6 órai szentmisébe, amin a képviselőtestület is részt vett.

Kiadványaitokban lelt imákat, fohászokat és gondolatokat fölhasználtuk, a forrást is jelezve.
Fölmerült, h. a z egyházközségi lapban meg is jelentetnek a szentmisén elhangzó összeállításból, nem tudom, hogy döntenek, remélem ott is föltüntetik a származás helyét. Ebbe (is) kicsi a beleszólásom.
Hálás köszönettel tartozunk a nemzeti imanapért folyt fáradozásotokért, az imákért, a szervezésért és hogy közösségben lehettünk oly sokan. Reméljük, nem csak átmenetileg és főleg, hogy lett olyan ereje, hogy fölhatoljon az Egekig.
Kérem a mi Urunkat, legyen mind több áldása utaitokon kívül és belül.   
Szeretettel és köszönettel Bende Ágnes, Budapest"
"Nagyon köszönöm az imafüzeteket.Nem késett el a küldemény, mert a kollégiumunkban a héten  több csoportban  folyamatosan kapcsolódtunk az Imanaphoz.
A Ciszterci templomban vasárnap este és 18 -án, hétfőn reggel volt szentmise, ahol  a diákokkal részt vettünk és aztán még rózsafüzér imát is mondtunk  hazánkért, a magyar nép keresztény lelkületének megújulásáért, családokért és az Egyházért.
  A Minorita templomban hétfőn az esti szentmisét ajánlották fel erre a szándékra.
 Köszönjük a szervező, összefogó munkátokat.
 Áldja meg az Úr az életeteket és a szolgálatotokat, és hallgassa meg a mi könyörgésünket! Kelemenné Oravecz Júlia, Eger"
Buzgóságotokat és segítségeteket köszönve, imával és szeretettel: Sipos Gyula
2010-01-08
Visszajelzések

Nagyon hálás vagyok minden testvéremnek, aki önként és magától - pontosabban Isten Szentlelkétől indítva - bekapcsolódott a Nemzeti Imanap szervezésébe és a közös imádságba. Több helyről visszajeleznek katolikus közösségek, hogy egyházközségükben évek óta megtartják ezt az alkalmat, van akik délelőtt és délután is közösen imádkoznak hazánkért.

Nagy öröm számomra az is, hogy nem csak a katolikus keresztények, de más keresztény felekezethez tartozók is szívükre vették ezt a kezdeményezést. Baptisták, reformátusok, karizmatikusok, független gyülekezetek is imádkoznak. Az alábbiakban közlöm dr. Kováts György levelét, aki a Mahanaim Gyülekezet és a Palánta Gyermekmisszó vezetője:

"Kedves Gyula!

Mi tavaly is bekapcsolódtunk, áldás volt, idén is imádkozunk. Egyébként az Úr idén is böjtre indított bennünket gyülekezetileg is, az év elejére, s miközben ezt elkezdtük, tudtuk meg, hogy ettől teljesen függetlenül, az Úr megindította 13 gyülekezet szívét, hogy az év első három hetét böjttel kezdjék személyes, gyülekezeti, és országos szükségletekért, imakérésekért. Nagyon jó azt érezni - és biztos vagyok benne, hogy a menny is így látja, hogy nagyon jó ez - hogy együtt mozdulunk az Úr munkájában, munkájáért. Legyen meg az Úr legjobb akarata, jöjjön az ébredés, az őszinte bűnbánat, a teljes mélységben zajló megváltozás, Isten Igéjének hatalma és a Szent Lélek kiáradása, gyógyításra, szabadításra, megváltoztatásra! Ámen. Szeretettel: testvéretek, Kováts György (Mahanaim Gyülekezet, Palánta Gyermekmisszió)"

2009-12-04
Válságok sodrában

Kedves Testvérek!

Gazdasági válság, politikai válság, világjárvány, éghajlat-katasztrófa - és bizalmatlanság, gyűlölet, az erkölcstelenség felmagasztalása... szinte minden napra jut egy-egy új hír, esemény, ami megerősítheti meggyőződésünket, hogy válságos időszakot élünk át.

A kérdés azonban nem az, hogy válságok sodrában élünk-e, avagy sem, hanem az: mi lesz ezeknek a kimenetele? Van-e még megoldás, lehetséges-e kikeveredni ezekből a válságokból, vagy megadóan tegyük fel a kezünket és készüljünk az elkerülhetetlen összeomlásra?

Én teljes eggyőződéssel hiszem és vallom, hogy van megoldás, még mindig lehetséges kikerülni ebből az ördögi örvényből, amibe hazánk - az egész világgal együtt - belekerült.

A megoldást természetesen nem én tudom, de azt igen, hogy hol található és hogyan lehet megérteni azt. Istennek, és a benne bízóknak ugyanis - a Szentírás tanúsága szerint - semmi sem lehetetlen, Neki mindig vagy egy jó megoldási terve, és azt hajlandó is átadni nekünk! A kérdés csak az, hogy készen állunk-e Isten megoldásának fogadására és képesek vagyunk-e megérteni azt?

Azt gondolom, hogy részleteiben talán igen, de egészében biztosan még nem vagyunk erre felkészülve és nem is tudnánk befogadni az Isten ajánlotta megoldásokat. Mit kell tehát tennünk? Legelőször is imádkoznunk kell! Kérni Isten kegyelmét, a Szentlélek hét ajándékát - az értelem és tudomány lelkét, a bölcsesség és jótanács lelkét, a jámborság és istenfélelem lelkét és az erősség lelkét - hogy készítse fel a szívünket az Ő tanácsai befogadására. Nem elég azonban csak egyenként és személyesen kérni, hanem kérnünk kell közösségileg, kérnünk kell nemzetközösségként is - miként egykor egész Ninive kérte és meghallgatást talált -, hogy megértésre juthassunk.

De vajon készen állnak-e a politikai élet, a gazdasági élet, a kultúra, az egészségügy, stb. irányítói és szerveződései, hogy Istenhez forduljanak megoldásért és imádságban és szeretetben kutassák a válságból kivezető utat? Tudjuk, hogy nem állnak készen. Ezért nekünk kell helyettük is, értük is imádkozni!

A 2010. január 18-i Nemzeti Imanap már a hatodik lesz a sorban, amikor közösen imádkozhatunk országunkért és nemzetünkért - és eddig még sohasem maradtunk válasz nélkül! Isten most is megmutatja jelenlétét és kegyelmeit közöttünk!

Szeretném kérni minden keresztény testvéremet - felekezettől függetlenül -, hogy forrjunk össze imádságban a Nemzeti Imanapon! Kérlek benneteket, segítsetek, hogy minél több emberhez eljusson az Imanap híre, hogy így még többen bekapcsolódhassanak ebbe a nagyon fontos kezdeményezésbe!

Továbbra is adjuk ingyenes és kedvezményes árú kiadványainkat a Nemzeti Imanap elősegítéséhez.

Nemzeti Imanap plakátja, az imafüzet és az elmélkedő füzet letölthető innen is:

nemzimpl.jpg - a plakát színesben

nemzimpf.jpg - a plakát fekete-fehérben

  elmfuzetx4.doc - Hazai tükör - elmélkedő füzet word-dokumentumként

imahaza.doc - imafüzet word-dokumentumként

A Nemzeti Imanapra ingyen vagy kedvezményes áron kínált, postán küldött kiadványaink:

Ingyenes kiadványok:
 - Imádságok hazánkért - imafüzet 
 - Nemzeti imanap plakát

Kedvezményes árú missziós füzetek  (300 Ft/db)
 - A látó
 - A megelevenedő írás - a Biblia olvasásáról
 - Engedélyezett gyilkosságok  - hét levél tizenéveseknek
- Nemzeti önvizsgálat 

Kedvezményes árú könyvek: (600 Ft/db)
- A rózsafüzér 20 titka és a gyógyító kilenced
- Haldokló nemzet - feléledő nemzet 

- Mit tegyünk testvérek? - bibliai tanácsok válság idejére

A könyvek megrendelhetők az iroda@zarandok.hu levélcímen - kérjük, hogy írjátok oda, hogy a Nemzeti Imanapra kell.

Segítségeteket megköszönve, imával és szeretettel: Sipos Gyula

2009-08-24
Imameghallgatás vagy véletlen egybeesés?

Augusztus 21-én, pénteken hajnalban elfogták annak a csoportnak négy tagját, akik alaposan gyanúsíthatók a romagyilkosságok elkövetésével. Ez éppen a hazánkért és nemzetünkért folytatott kilenced után történt.

Vajon csak véletlen egybeesésről lenne szó? Nem hinném - Isten számára  nincsenek véletlenek. Sokkal inkább azt gondolom, hogy az a sok imádság, könyörgés, amelyben a keresztény testvérek - felekezettől függetlenül is! - Isten segítségét és oltalmát kérték hazánkra, meghallgatásra talált!

Hiszem, hogy amikor a keresztények imádkoznak, akkor ott csodák történnek. hisze, hogy amikor keresztények imádkoznak, akkor Isten megsegíti a jóra törekvőket, elhárítja a bajt, megsemmisíti a gonosz szándékot és áldásával árasztja el a benne bízókat.

Igen, nagyon is el tudom képzelni, hogy az Úr megihlette a nyomozókat: jó ötleteket sugallt nekik, inspirálta őket, "felhívta a figyelmet" bizonyos összefüggésekre. Azt is hiszem, hogy vele szemben a gonosz pedig erőtlenné vált. A gyilkosok hibákat követtek el, ami megkönnyítette elfogásukat.

Szeretném, ha mi keresztények, közös sikernek mernénk tekinteni hazánk polgárainak sikereit. Lehet, hogy nem vagyunk feltalálók, okos gazdasági szakemberek, nem vagyunk nyomozók - de tudunk imádkozni. És imádságunknak nagyon-nagyon fontos szerep jut hazánk életében! Erősödjünk meg ebben a hitben és bizalomban és így küzdjünk tovább  hazánkért és nemzetünkért!

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

2009-08-11
Kilenced augusztus 20-ig

Kedves Testvérek!

Kilencedet mondani valamilyen szándékra mindig jó. Amikor kilenc napon keresztül mondunk meghatározott - általunk választott, vagy előre megadott - imákat egy célért, akkor azzal kérésünk komolyságát is igazoljuk és állhatatosságunkat és áldozatkészségünket. (Hiszen mi magunk is erősödünk ebben az imában!)

Most arra szeretnélek kérni, biztatni benneteket, hogy kezdjünk el egy kilencedet hazánkért. A kilenced augusztus 12-től 20-ig tart, így magában foglalja mind az augusztus 15-i Nagyboldogasszony-ünnepet, mind az augusztus 20-i nagy ünnepet és megemlékezést hazánkról.

Az imádság során kérjük Isten kegyelmét hazánkra és nemzetünkre, hogy az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzá térjenek és éljenek. Kérjük Isten áldását minden emberre, de ne csak az emberekre, hanem környezetünkre és a gazdasági, kulturális, politikai, művészeti (stb.) életre is.

Jöjjön el ránk a kiengesztelődés ideje, a kiengesztelődés Istennel (Jézus Krisztus nevében), kiengesztelődés és megbékélés egymással és kiengesztelődés az egész teremtett világgal! Legyen távol tőlük minden baj, csapás, betegség, természeti katasztrófa, a gonosz lélek minden támadása, és Isten áldása borítsa be életünket!

Hiszem, hogy ha sokan imádkozunk, Isten hathatós kegyelmei kiáradnak ránk és megsegítik nemzetünket.

Szent István király, könyörögj érettünk!

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

2009-06-17
Ima védelemért a természeti csapások ellen

Mennyei Atyánk!

Te vagy az ég és a föld alkotója, s a Te jóvoltodból áll fenn mindmáig a Világmindenség. Te vagy a természeti Ura, parancsolsz a természeti erőknek és azok engedelmeskednek Neked.

Látod, milyen nagy bajba került országunk és az egész Kárpát-medence, de Földünk és bolygónk is. A mi bűneink következménye ez, elismerjük. Ezért bűnbánó szívvel járulunk Eléd, irgalmadért és áldásodért könyörögve.

Kérük Téged Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, hogy óvj meg minket a természeti csapásoktól, a viharoktól, az árvíztől és aszálytól! Kérünk, leheld ki ránk Szentlelkedet, hogy Veled és egymással kiengesztelődve, tetszésed szerint való életet élhessünk, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Hadd orvosoljuk életünkkel azt, amit elődeink és mi elrontottunk. Ihlető kegyelmedel és megtartó erőddel jöjj segítségünkre, és óvó kezed vigyázzon ránk mindenkor! Benned bízunk Istenünk, mert te mindenható vagy, és szeretsz minket. Köszönjük segítségedet! Ámen.

Mindenkor segítő Szűzanya, könyörögj érettünk! Magyar szentek, könyörögjetek érettünk! Isten angyalai és szentjei, könyörögjetek érettünk! Ámen.

2009-05-04
Aszály, viszály

Kedves Testvérek!

Áldás vagy átok - ez még nem dőlt el. Sétálok a kertünkben, permetezek, és látom, milyen szép termés várható - ha ki nem szárad, ha a kártevők meg nem támadják. Persze egy ilyen kis kertet könnyű öntözni - még ha a vízdíjat nem is olyan könnyű kifizetni. De egy egész országot nem lehet locsolócsővel megóvni az aszálytól! Ezért imádkoznunk kell, kérni Istent, hogy áldásával burkolja be földjeinket, folyóinkat. Adja meg a kellő esőt, és óvja meg a termést az aszálytól, de a viharkároktól is. Imádságunk, szeretetünk az a fizetség, amivel ezt a "mennyei vízdíjat" kiegyenlíthetjük.

Ugyanígy, nem csak a földnek, de nekünk is szükségünk van a "mennyei esőre", hogy megszelídítsen, megtermékenyítsen minket. Talán nem véletlen, hogy a választások most épp Pünkösd környékére esnek. Így most mindannyian kérhetjük, hogy a szent tűz eméssze fel viszálykodásainkat, segítse elő a párbeszédet, a helyes és jó célok kitűzését és megvalósítását.

Az aszály és viszály idejét váltsa fel Isten áldásban a Szeretet bőséges termése mindenhol! Ámen.

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

2009-04-22
Lehetőségként létező

Kedves Testvérek!

Mi hálásak lehetünk azért, hogy Isten velünk van a nehézségek idején és segítségét ígéri. Igen, én hiszem, hogy a Kárpát-medence Menedék lehet az összeomlás idején, Szeretet földje és a kegyelmek kelyhe. De!

Mint Istennek minden ígérete, ez is feltételes, lehetőségként létező. Akkor valósul meg, ha Isten tanácsai szerint élünk. Ha elfordulunk a bűntől, ha keressük Iasten akaratát, imádkozunk önmagunkért, szeretteinkért, egész hazánkért és még ellenségeinkért is. Ha zúgolódás helyett engedelmeskedünk, ha viszály helyett békességszerzők vagyunk, ha a bűn szolgái helyett az Igazság és Szeretet gyermekei leszünk.

Ha azonban ez a nép kitart az önzésben, ha továbbra is gyilkolja - szavaival, érzéketlen, közönyös szívével, de tetteivel is - a másik embert, ha részvétlenül megy el a szegény mellett, ha kiközösíti azt, aki másként gondolkodik, más a bőrszíne vagy vallása, mint neki - azaz ha továbbra is úgy él, mint eddig, akkor Isten áldása elfolyik és eltűnik, mint víz a sivatagban! Akkor szavaink és tetteink a Pusztulatot segítik és az összeomlás minket is maga alá temet.

Isten bátorító és reményt adó üzenetei minket küzdelemre kell, hogy sarkalljanak! Ez a küzdelem pedig az önmagunk belső sötétsége elleni küzdelemmel kezdődik. Imádsággal és szeretettel kell ezt a harcot megvívnunk, és nem szabad engedni, hogy mégoly igaz érvek mentén is újra a viszályba rángassanak bele minket.

Istennek pedig van ereje ahhoz, hogy képviselje a mi igazságainkat. Még ha úgy érezzük is, hogy ha az Ő tanácsait követjük, akkor mi is keresztfára kerülünk, akkor is Őt kell követnünk - mert csak a keresztfa után jön feltámadás!

Ilyen lelkülettel küzdjünk, s akkor biztos, hogy meglátjuk Isten "erővel és hatalommal" eljövő országát.

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

2009-03-10
Lelki forradalom és szabadságharc március 15-én

Ha 1848-ban forradalom kellett, most még inkább forradalom kell. De ezt a forradalmat nem nagy szavakkal, nem kardokkal és szuronyokkal kell megvívni, hanem "lélekben és igazságban", az ima erejével és az Ige kétélű kardjával. Arra hívjuk minden testvérünket - felekezettől függetlenül -, hogy március 15-én imádsággal és szeretettel kezdjen lelki szabadságharcot, hogy hazánk felszabaduljon minden gonosz szellemi és lelki nyomás alól, a betegek meggyógyuljanak, a bűnösök megtérjenek és így megvalósuljon közöttünk Isten akarata!

Imádkozzunk, böjtöljünk, talán az egész nagyböjtöt is felajánlhatjuk erre a szándékra. Olvassuk a Szentírást és keressük Isten útmutatását életünkre.

Imádkozhatunk egyénileg és közösségben. mondhatunk kötött imákat de szólhatunk szabadon is Istenhez. Szentmiséinket, istentiszteleteinket, közösségi összejöveteleinket felajánlhatjuk erre a szándékra.

Cselekedjük a szeretet és kiengesztelődés tetteit, hogy újra közösségbe forrjunk egymással, mert csak így tudjuk megtartani az Isten által nekünk adott kegyelmeket és ajándékokat.

Álljunk ellene a gonosz törekvéseinek, és - ahogy a Szentírás vallja - az megfut előlünk.

Végül hadd ajánljam közös hálaadó és könyörgő imánkat is figyelmetekbe és szívetekbe:

Hálaadás és könyörgés

Mennyei Atyánk!
Hálát adok neked azért, hogy
képviselhetem országunkat és egyházunkat
előtted és az emberek előtt.
Kérlek segíts, hogy bűneim ellenére
jól végezzem el a rám bízott feladatokat.
Kérünk Téged, add,
hogy az erőtlenek erőben részesüljenek,
a buzgók az életszentség teljességére eljussanak,
a bűnösök megtérjenek,
a betegek meggyógyuljanak,
a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből,
a szűkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak!
Bennüket pedig vezess el a teljes egységre
Jézus Krisztus nevében,
a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására,
hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved
a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.
Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Köszönöm, hogy időt szántatok erre a levélre! imával és szeretettel: Sipos Gyula 

2009-01-20
Néhány visszajelzés az idei Imanapról

Kedves Testvérek!

Úgy érzem, hogy az idei Nemzeti Imanap is nagyon eredményes volt. Hiszem, hogy imánk meghallgatásra találnak az Úrnál, és így ilyen módon is segíthettük hazánkat. Nagyon sokan segítettek a szervezésben hazánkban is és a határokon túl is - több visszajelzést kaptam telefonon, levélben és e-mail-ban is. Ezekből idézek néhányat, mindannyiunk örömére:
N. Marietta testvérünk azt írta, hogy „110 címre elküldtem az imafelhívást és a letöltendő imafüzet elérhetőségét Németországtól Angliáig, Kaposvártól Kőszegig, Szegedtől Egerig, Nagybecskerektől Vácig, Búcsúszentlászlótól Bajáig és persze Budapesten mindenfelé egyéneknek, közösségeknek, szerzetesrendeknek. Többen visszaírtak, köszönték, ill. azt, hogy ők is továbbították.”
F. Melinda Keszthelyen, a Karmelita Bazilikában szervezte meg délután 3-tól a közösségek közös imádságát az Oltáriszentség jelenlétében.
Egy másik testvérünk azt írta: „A pálosok Márianosztrán, itt édesanyáméknál a Farkas Edith Otthonban és sok barátnál - mert másolták ám - imádkozni fogják Magyarország megmeneküléséért.”
Nagyon sokan másolták és továbbították a felhívást. A Mária Rádióban egy műsor keretében beszélhettem a Nemzeti Imanap fontosságáról. Budapesten sok templomban – így a Mátyás templomban vagy épp Zugligetben – felajánlották az egyik szentmisét nemzetünk lelki megújulásáért.
K.-né Julika testvérünk azt írta, hogy „az egri Szent István rádió is bemondta a Nemzeti Imanapot és a hozzá kapcsolódó egri  imaáhitatokat. Most úgy érzem ,hogy sokkal nagyobb fogadókészség van rá, mint bármikor korábban. Minden imacsoport, akiket elértem nagyon együttműködőek voltak. (Valószínűleg ehhez az is hozzájárult, hogy Katona István egri érsek is támogatólag lépett fel az Imanappal kapcsolatban.) Így az egri  Szent Bernát  Ciszterci templomban a de. 10 órási misét erre a szándékra mondja Lékai Jusztinián Atya, az esti szentmisét pedig diákmisévé  tettük, így az egész Kollégium 150 diákja  erre a szándékra imádkozva vesz részt a szentmisén.
A Kisboldogasszony templomban Fülöp Atya 10 órakor mond misét és imádkozunk erre a szándékra. A Bazilikában már csak 19-ére volt hely, de a Nemzetünkért,  a magyar nép lelki megújulásáért  és a keresztény értékek megerősödéséért kérjük a magyar boldogok és szentek közbenjárását, és Isten áldását. A Kollégiumunk és az iskola imacsoportja és a ciszterci obláták is imát mondanak.”
Mindez engem nagyon nagy örömmel tölt el és erőt ad ahhoz, hogy továbbra is kitartsunk az éves szervezőmunka mellett, minden nehézség dacára. Mindent Isten nagyobb dicsőségére, és az emberek javára!
Imával és szeretettel: Sipos Gyula

2009-01-12
Vasárnap Nemzeti Imanap!

 

Ötödik éve szervezzük a Nemzeti Imanapot január 18-ra, Szent Margit ünnepére. Ötödik éve küzdüdnk lelki, szellemi eszközökkel hazánk és nemzetünk megújulásáért. Jézus Krisztus biztat minket: "Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!"

Mi hisszük, hogy amit a Megváltó mondott, az igaz! Hisszük, hogy ha kérjük Istentől a védelmet hazánkra, ha imádkozunk áldásaiért, akkor Ő azt meg is adja!

Megadta az elmúlt években is - hiszem, hogy Isten kegyelme óvta meg ezt az országot az összeomlástól a gazdasági válság idején, ahogy Ő óvta meg hazánkat a rettenetes vihartól is. Ő szelídítette meg az emberi szíveket, amikor egymást akarták ölni. Ő adja a születést és Ő óv a haláltól.

Igen, imáink nagyon fontosan és kedvesek Isten előtt! Vágyik arra, hogy segíthessen rajtunk, gyermekein - és amikor sokezren együtt imádkozunk a Nemzeti Imanapon, akkor ezek az imák mint jóillatú áldozat szállnak Isten trónja felé, és fénylő lelki hidat alkotnak, amelyen keresztül az Úr áldásai elérhetik nemzetünket.

Igen, mi hiszünk hazánk feléledésében és felemelkedésében, és ezért imádkozunk és teszünk is érte!

2009-01-05
Két hét múlva Nemzeti Imanap!

 
Kedves Testvérek!

Az elején hadd írjak le egy történetet, még a régmúltból. 1950-ben, amikor a Szovjetunió már bejelentette, hogy atombombája van, megalakult a kommunista Kínai Népköztársaság és az észak-koreai hadsereg átlépte a déliektől elválasztó demarkációs vonalat - egyszóval amikor a hidegháború "kitört, óriási pánikot keltve az USA-ban - amerikai prédikátorok felhívással fordultak Truman elnökhöz, hogy hirdessen nemzeti imanapot.

Egyikük (Billy Graham) ezt írta az elnöknek: "Arra kérjük, hívja fel az amerikaiakat, hogy térdeljenek le Isten előtt egy országos imanapon, bánják meg bűneiket, és újítsuk meg egy nemzetként a hitünket abban az Istenben, akinek a nevét elődeink a pénzérméinkre verették." (A dolláron ez a felirat olvasható: Istenben bízunk.)

A keresztények elképzelése végül valóra vált, s máig tartó hagyomány lett belőle. És bár sok rosszat el lehet mondani az amerikai történelemről (is), az biztos, hogy a hidegháborút végül - a mi szerencsénkre is -, Amerika megnyerte.

A példa adja magát. Nekünk is fel űbnbánattal Isten elé kell térdelnünk, és erre kell hívnunk az egész nemzetet!

Hálát adok Istennek, hogy ötödik éve munkálkodhatunk együtt ennek valóra váltásán. Örömömre szolgál, hogy még most január elején is - bár december óta küldjük szét az imafüzeteket - több, mint 400 imafüzetre érkezett "megrendelés", amit ki kell postáznunk.

Érkeznek támogat, a szervezési munkát bemutató írások is. Udvardy György és Katona István püspök atyák levélben biztosították támogatásukról a Nemzeti Imanap ügyét. Egy budapesti asszony pedig ezt írta: "A családi misén (9 órai) az egyetemes könyörgéseket állíthatjuk az engesztelés szolgálatába. Tervek szerint 5-7 tekintélyes egyházközségi személyiség imádkozna.
Továbbá a fél 12-es szentmise előtt 10 perces lehetőség állhat rendelkezésünkre.  
Ez akármilyen rövid idejű is, de hangsúlyosnak tartom és főképp az tölt el hálával, hogy teljesen belekerül a liturgiába egyszer, másszor pedig a 1/4 11-es szentmise népe még el sem ment, mikor már érkezik a 1/212-esé, így  ki aktívan, ki passziívan, de mégiscsak sokak involválódhatnak az imába ---reményeink szerint.
Az egyik ciszterci convent épp aznapi alkalmán pedig kb 45 percben imádkozik majd a rendház kápolnájában..."

Ezzel együtt is úgy érzem, mintha most kisebb lenne a buzgóság bennünk, mint eddig (remélem tévedek). Lehet, hogy a vasárnap nagy lehetősége elkényelmesített minket? Nekünk nem szabad megelégednünk azzal - bár ez is nagyon fontos!! -, hogy a szentmisét hazánkért ajánljuk fel 18-án. Össze kell jönnünk, közösen imádkozva hazánkért, hogy az egész Egyház hite és a mi személyes odaszántságunk együttes erővel kérlelje Istent áldásaiért.

Hiszem, hogy ha így cselekszünk, akkor hazánkban ez a mostani "hidegháború" Isten győzelmével ér véget, mindannyiunk javára. Akkor akár természeti katasztrófa, akár gazdasági válság fenyeget is minket, elmúlik a fejünk fölü, mi pedig megerősödve kerülünk ki a küzdelemből.

"Istenben bízunk!"

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

2008-12-15
"Kerestem egy embert..."

Kedves Testvérek!

Öt évvel ezelőtt, amikor útjának indítottuk a Nemzeti Imanap kezdeményezését, ezt az igét kaptuk vezérfonalul Istentől: "Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért..." (Ez 22, 30)

Tudjuk, hogy a fal a védelmet szolgálja, s a falon lévő rés az egyetlen hely, ahol elérheti az ellenség nyila az embert. Veszélyes és bizonytalan hely ez, mégis itt találkozhat egymással Isten és ember. Ez az a hely, ahol kilátni a fal mögül, ahonnan messzire pillanthat az ember, ahol megpillanthatja az ellenséget is és az érkező segítséget is.

Isten arra hívott minket, hogy álljunk elé a nemzetünkért - vállalva a megütközést, a kérdéseket, a megnemértést, egyszóval a küzdelemben kapott sebeket is - és így kérjük Őt, küldje mennyei segítségét nekünk. De arra is hívott minket, hogy magunk is keressük az embereket, akik hajlandók velünk együtt odaállni a résbe. Keressük a helyszíneket, ahol imában együtt harcolhatunk. Vállaljuk a meggyőzés munkáját, még ha az időnként visszautasításra talál. vállaljuk a fáradozást, a kudarcokat is - tudván, hogy a harc közben nem csak az ellenség nyila ér el minket, hanem az Úr áldása is.

Kedves Testvérek! Arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy ne lankadjatok el és ne elégedjetek meg fél eredménnyel. Most vasárnapra esik január 18., Szent Margit ünnepe, a Nemzeti Imanap napja. Ez nagy ajándék és lehetőség nekünk - de egyben kísértés is, hogy idén csak félszívvel végezzük munkánkat. "Hiszen vasárnap úgyis összejövünk a templomban!" Kérlek benneteket, ne elégedjetek meg ennyivel! Nekünk meg kell keresni mindazokat, akik meggyőzhetők a közös ima fontosságáról! Össze kell gyűlnünk nem csak a misére, istentiszteletre, hanem előtte vagy utána is, hogy így adjunk nyomatékot imáinknak! (Természetesen nagyon fontos, hogy ezen a napon a szentmise vagy istentisztelet hazánkért legyen felajánlva!)

Még mindenre van idő! Még mindig tudunk küldeni imafüzetet, plakátot, vagy más kiadványt, amit szükségesnek gondoltok (apostolkodjatok ezekkel is)! Hiszem, hogy Isten elkészítette kegyelmi ajándékait ennek a népnek, s bízom benne, hogy az imádság által áttör ez a kegyelem a Kárpát-medencét borító sötét fellegen, és elér hozzánk Isten áldása!

Így hordozzuk imáinkban, s ilyen reménnyel szervezzük a Nemzeti Imanapot a következő hetekben is. Áldott ünnepeket kívánva mindenkinek, imával és szeretettel: Sipos Gyula

2008-12-04
Egy érseki levél

Kedves Testvérek!

Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úr válaszolt tájékoztató levelünkre, amit örömmel adunk közre. (Hiszen nem magánlevélről van szó, ez mindannyiunknak szól, akik a Nemzeti Imanapban részt veszünk.):

"Köszönöm a "Nemzeti Imanap"-pal kapcsolatos, f. év nov. 25-én kelt levelét. Jan. 18-án én magam is a veszprémi Árpád-házi Szent Margit templomban misézem, az ottani három napos lelkigyakorlat befejezéseként. Mivel szent Margit kis szerzetesjelöltként egy veszprémi domonkos kolostorban töltött több évet, alakja különösen is közel áll hozzánk. A Nemzeti Imanap gondolatát magamévá teszem és mások figyelmét is felhívom rá. - Anyagi támogatásra - sajnos - beszűkült lehetőségeim és a sokféle megkeresés miatt nincs módom.

Fáradozására Isten áldását kérem és kívánom.

Őszinte tisztelettel: Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek

Veszprém, 2008. dec. 1."

Azt már csak apróságként teszem hozzá, hogy az anyagi lehetőségeink nekünk is eléggé beszűkültek - de bízom benne, hogy Isten kegyelmével és a közös összefogással ez is megoldódik.

Már érkeznek a válasz-képeslapok és az igénylések. E hét végére - ígéret szerint - megjönnek a nyomdából az imafüzetek, így jövő héten kezdjük a postázást.

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

2008-11-27
Az Úr napja - amit tehetünk a Nemzeti Imanap sikeréért

Most, amikor az amúgy is nehéz magyarországi helyzetet még tetézi a nemzetközi pénzügyi válság, nagy kegyelmi lehetőségnek tarthatjuk, hogy a Nemzeti Imanap, január 18-a (Szent Margit ünnepe) most épp vasárnapra, az Úr napjára fog esni. Éljünk ezzel a lehetőséggel!

Amit tehetünk a Nemzeti Imanap sikeréért

- Kérjük meg plébánosunkat, lelkészünket, hogy a vasárnapi misét, istentiszteletet ajánlja fel hazánkért.
- Szervezzük meg, hogy az istentisztelet előtt vagy után együtt maradjunk imádkozni hazánkért.
- Apostolkodhatunk - hogy más helységekben, közösségekben is terjedjen a Nemzeti Imamap híre. Vihetünk nekik plakátot, imafüzetet, szórólapot, segíthetünk, hogy ott is összejöjjön egy imádkozó csapat január 18-ra. Ha ez semmiképpen sem lehetséges, elhívhatjuk őket a mi közösségünkben imádkozni.
- Imádkozzunk a Nemzeti Imanap sikeréért! Már most imádkozzunk, hogy Isten kegyelme minél több embert megérinthessen, s valóban az egész ország a Szeretet lángjában égjen január 18-án.
- Kérünk benneteket, hogy ha tudjátok, anyagilag is támogassátok munkánkat. Az ingyenes plakátok, imafüzetek elkészítése, kipostázása sokba kerül. Szükségünk van minden jóakaratú ember támogatására, aki magáénak érzi hazánk megszentelődésének és felemelkedésének ügyét! (A karácsonyi könyvvásárban megrendelt könyvek árából is támogatjuk a Nemzeti Imanapot.)
Támogatást lehet küldeni a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány számlaszámára:
10700268-04975106-51100005, vagy címünkre:
2045 Törökbálint, Templom u. 13.

A Nemzeti Imanap plakátja, az imafüzet és az elmélkedő füzet letölthető innen is:

nemzimpl.jpg - a plakát színesben

nemzimpf.jpg - a plakát fekete-fehérben

  elmfuzetx4.doc - Hazai tükör - elmélkedő füzet word-dokumentumként

imahaza.doc - imafüzet word-dokumentumként

A Nemzeti Imanapra ingyen vagy kedvezményes áron kínált kiadványaink:

Ingyenes kiadványok:
 - Imádságok hazánkért - imafüzet
 - Hazai tükör - elmélkedő füzet
 - Nemzeti imanap plakát

Kedvezményes árú missziós füzetek  (300 Ft/db)
 - A látó
 - A megelevenedő írás - a Biblia olvasásáról
 - Engedélyezett gyilkosságok  - hét levél tizenéveseknek
Könyvek:
 Haldokló nemzet - feléledő nemzet (900 Ft/db)

Többi könyvünk is kedvezményesen kapható! A külön nem jelzett könyvek 10% kedvezménnyel kérhetők. Ezen túl 500 Ft/db áron kaphatóak az itt felsorolt könyvek:
    H. Végh Katalin: Megfagyott árnyékok a hóban    
    Bodnár Dániel: Evangélium és filmművészet
    Szeretet történetek - szép irodalom        
    Julius P. S.: Az otthon maradt fiú  (bibliai novellák)
    Fromann Richárd: Nagyjaink bronzban és szóban
    Tóth József: Kristálytengerek gyöngye
    Tóth József: Ha a lelkeddel látsz
    Miklós Erzsébet: Vadóc világgá megy - meséskönyv
    Gyíkvár - mesék és versek a Szeretet földjéről
    Sípos (S) Gyula: Mérővessző - hat írás

A könyvek megrendelhetők az iroda@zarandok.hu e-mail címen, vagy a Kiadványaink rovaton keresztül.

2008-08-29
A nagy lehetőség - Nemzeti Imanap az Úr napján!

Ötödik éve szervezzük a Nemzeti Imanapot, mindig január 18-ra, Szent Margit ünnepére. Az első alkalommal ez keddi napra esett, így most elvileg a szombati nap következne - de szökőév volt, így most január 18-a vasárnapra esik. Óriási lehetőség ez mindannyiunknak! Hiszen ez az Úr napja, a megszentelt nap, az a nap, amikor mindannyian egyébként is Isten elé járulunk! Vasárnap a keresztények - felekezettől függetlenül - mind ünneplik a megváltás nagy művét (kivétel néhány kis felekezet), Isten győzelmét a bűn és a halál felett!

Biztos vagyok benne, hogy plébánosaink, lelkészeink, gyülekezet- és közösségvezetőink meggyőzhetők arról, hogy foglalják be a vasárnapi ünnepbe a hazánkért való imát! Kérhetjük ezt miseszándéknak, és szervezhetünk a mise, istentisztelet elé vagy után imaórát, elmélkedést. Ennek óriási hatása és jelentősége van - hiszen így Kirsztus Teste egyszerre mozdul meg a hazájáért! Isten nagy kegyelmeit remélhetjük egy ilyen közös megmozdulástól!

Igen, szinte tálcán kínálják most nekünk a lehetőséget - de azért meg kell dolgoznunk a sikerért imádságban, szeretetben. Kezdjünk el már most imádkozni azért, hogy ez a nagy kegyelmi lehetőség valósággá válhasson. Jegyeztessük be miseszándéknak január 18-ra a hazánkért való felajánlást! Szervezzük meg, hogy imaközösségeink ezen a napon összejöjjenek és imádkozzanak. Próbáljunk minél erőteljesebb, szebb ünnepi alkalmat létrehozni, hogy szívünkből az ima egyenesen Isten trónja elé szálljon!

Mi időben szét fogjuk küldeni az ingyenes ima- és elmélkedő füzetek igénylő lapját, hogy a füzeteket a plakátokkal együtt még november- december folyamán postázhassuk mindenkinek, aki kéri.

Hiszem, hogy 2009. január 18. vasárnap valóban az Úr napja, a győzelem napja lesz szívünkben, családunkban, közösségeinkben, de hazánk, nemzetünk és az egész Kárpát-medence felett is.

(sipos)

 

2008-06-17
Több imát!

Egyre inkább érzem a sürgetést a szívemben: több imát! Mert ha "az Úr nem építi a házat, a munkások hiába fáradoznak". Ahhoz pedig, hogy Ő építse, kapcsolatban kell lennünk vele. Jézus - miután egész nap dolgozott, szolgált -, kiment éjjel imádkozni, sőt "könnyek között kereste azt, aki megmentheti őt" - a Szentírás tanúsága szerint. Ha neki, az Isten Fiának ilyen szüksége volt az imára, mennyivel inkább nekünk!

Azt hiszem, sok keresztény ma olyan illúzióban él, hogy ő rendes ember, őt szereti az Isten - ez igaz egyébként -, ezért aztán nem is kell különösebben imádkoznia. Na jó, a vasárnapi mise az kell - hacsak nincs valami jó ok elhagyására -, meg esetleg napközben egy rövid ima, amit még valahogy a nagyi rögzített bennünk - aztán ennyi elég is.

Nem elég!!!

Ötperces imával nem lehet sem megérteni ,sem megvalósítani Isten akaratát közöttünk! Ha a testünk táplálásához több idő kell ennél, mennyivel inkább több kell a lelkünk táplálásához, amelyik annyi rossz hatásnak van kitéve!

Úgy érzem, Isten sürgeti a több imát, a közös imát, az egyidejű imát.

Imát szeretteinkért, barátainkért, ismerőseinkért, vezetőinkért - de még az ellenségeinkért is. Imát hazánkért és nemzetünkért.ű

Honlapunk hűséges és kitartó olvasói között vannak azok, akik szívükön hordozzák Istennek ezt az akaratát. A fórumra belépők több ima-topicban is aktívan részt vesznek. A Rózsafüzér imalánc az 1850. ima-beírásnál tart. Az Imakérés-topicba lehet beírni a kéréseket, és imádkozni - ez a 8844. bejegyzésnél tart. Az Ima Magyarországért topicba egy-egy napot vállaltak a kedves testvérek, és folyamatosan viszik a láncot - 1169 nap óta. Bazilia nővér pedig külön imacsoportot szervezett, akik hétfőn és csütörtökön együtt imádkoznak - és ezt megbeszélik a topic-jukban, ők 913 hozzászólást írtak be eddig.

Jó példával járnak ők előttünk - nekünk pedig követni kell őket. Imádkozzunk hazánkért, és már most imádkozzunk a január 18-i Nemzeti Imanapért, amikor egyszerre teljesülhet Isten vágya: sok ember egyidejű imádsága a nagy célért: hogy itt az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, megtérjenek és éljenek, hogy így eljöjjön közén Isten országa, a Szeretet földje!

2008-01-27
Egy történet az imanap nehézségeiről és örömeiről

Egy kedves budapesti testvérnőnk küldte az alábbi, tanulságos beszámolót. Nem volt könnyű a helyzete, de vette a bátorságot és "a jó harcot megharcolta", nem is eredmény nélkül!

Íme, a beszámolója:

"Ami  2008.január 18-án végül megvalósult:

- szentmise engesztelésül hazánkért, nemzetünkért (ezt mint magán miseszándékot, be is mondták, nehogy azt lehessen hinni, hogy ez valami közügy).  A szentmisén - az előrejelzésekkel  szemben - száz résztvevőt számláltak. Elől ültem, mégis éreztem, hogy mögöttünk telik és egyre telik a templom. Az áldozásnál láttam, milyen sokan vagyunk, azóta is nagy hála és öröm tölt el.
- mise után szentségimádás formájában és keretében fölajánlottuk imánkat engesztelésül minden eddig elkövetett bűneinkért és a bűnökért , amiket a jelenben követünk el  mindannyian, mi, magyarok.

A plébános atya kitette a Szentséget. És egy kedves nővér előre kitett az áldoztatórács mögé egy fölnagyított Szent Margit képet egy képállványra. Alatta a rácson virágdíszekkel. Jól mutatott.

Amíg idáig eljutottunk:
 
A plakátra azt mondták, nem teszik ki a hirdetőhelyekre. Azonban hét közben valamikor kikerült, kicsinyítve, alatta azzal a szöveggel, amit én köröztem toborzóként emaileken. (Hívén, hogy plakát sincs, hirdetve sincs, valahogy hívjam az embereket, úgy mint  sajátmagam.) Az éppen megjelenő Hírlevélben nem tüntették föl. Az előző hétvégi mise utáni hirdetésekben engesztelő szentségimádásra hívták a híveket.
 
Kivonatoltam pár imát a füzetből és sokszorosítottam, olyat is, amit közösen együttimádkozzunk és olyat is külön, amit előimádkoztak. Kiválasztottam kedves férfitestvéreket, akiket erre megkértem. (végül olyan is akadt, aki másnap azt mondta, jövőre ő is szeretne előimádkozni, most ugyanis nemet mondott) Magunk közé hívtam egy előénekest is és hozzávetőleg egy óra tartamban viszonylag folyamatosan imádkoztunk és énekeltünk. (ez utóbbira még jobban föl kell készülnünk, de azért elfogadható volt így is).
 
A szétosztott, sokszorosított lapok alján föltüntettem, honnan való másolat. Azonban volt nem általam sokszorosított lap, hozzájárulás a mennyiséghez, ezeken szerintem nem szerepelt a kitétel, hogy mely imafüzetből vettük az imákat.
 
A közös imát én kezdtem. Két-három mondat után azután már a többiek folytatták. Nem tudtam végig, részt akar-e venni benne pap egyáltalán, vagy a Plébános atya, aki egyszer azt mondta, hogy nem lesz ott, máskor, hogy más papokat is hoz. És egyáltalán nem tudtam, ki szervezi. Ők vagy én? Többszöri próbálkozás ellenére sem lehetett előre megbeszélni, mi és hogy történjék majd. Háromfélét mondtak, mind a három ellentmondott egymásnak.  E háromból egyet sem közvetlen nekem - mondjuk válaszképpen a föltett kérdésre-, hanem hallottam, hogy másnak mondják. Szóval az elejét nem bántam, hogy nekem került (helyzetfelismerés módszerét alkalmazva): nagyon szerettem volna, hogy ne hívekkel szembeforduló prédikáció, konferenciabeszéd és "tanítás" legyen belőle, hanem az Isten felé forduló ima, közös irányból és mindannyiunk felől.
 
A végére -számlálás alapján - 40-en voltunk, ill. mások szerint 50-60-an. Meg kell mondanom, hogy a templom nagyon hideg volt. Nem fűtöttek.  A mise és imaóra két órát bőven kitett.

Másnap találkoztam egy férfival, aki sajnálta, hogy nem kampányoltunk jobban. Megint mások a Ferenciek terén hiányolták, hogy miért nem hirdették. Majd az énekek kivetítését is hiányolták.(teljes joggal, de már nem volt időm elrendezni) És jött a férfi, aki jelentkezett jövőre, előimádkozni.
Nagyon megsegített az Úr, amit szerintem annak köszönhettünk, hogy annyira nagy volt az ellenszél. Az engedélyezés látszatában fújt szembe, úgy akadályozták, hogy közben megadták az engedélyt, csak nem tisztázták, hogy mire. Illetve, most jön a mentegetőzés, és

el kell mondanom bűnbánóan azt, ami nem volt:
- egyáltalán nem kapott nyilvánosan hangot, hogy ez a kezdeményezés honnan ered,
- hogy többéves múltra tekinthet vissza,
- országos és országon túli, összmagyar,
- és nem hangsúlyoztuk az ökuméné benne rejlő lehetőségét.

Minden fölsorolt és ki nem fejezett vonást előadtam írásban az előterjesztésben, amiben a hozzájárulást és engedélyt kértem, de szó nélkül elfogadtam a korlátozásokat, amiket közvetve, de mégiscsak értésemre adtak. Alkut kötöttem, szótlan alkut annak érdekében, hogy lehessen, ami lehet, annak árán, ami nem lehet. Nem vagyok büszke rá. De most sem mernék hivatkozni rá, hogy nem ezt kértem.

Bízom, hogy apránként mégis kibontakozhat majd szélesebb látószögében. És hogy nem reménytelen és alaptalan ez a bizalom, mutatja  pl. az a kedves nővérünk, aki „számon kérte” rajtam a fönt fölsorolt hiánypontokat. Aki mégiscsak elgondolkodott a látott-hallottakon, aki fölismerte Selmecbányát, akármekkorára kicsinyítették, aki cikket akart írni az egyházközségi lapba, nehezményezve az elmaradtakat. Erről igyekeztem lebeszélni, félvén, hogy hálátlanságban találnak bűnösnek és nem hívén annak megjelenésében ílyformában. És az a férfi, aki a kampányolást hiányolta, azt is tudta, hogy „ellenezték”. Még mielőtt véletlenül találkoztunk volna.

Hálás vagyok az Úrnak azért, ami lehetett. Láttam imádkozásra jött papokat a sorokban és voltak rendi nővérek is. A mi plébánosunk sem ment el, külön ült le és őszintén szólva nagy közösséget nem mutatott velünk. Viszont az előimádkozó férfitestvérekért külön hálát kell adnom: tekintélyes, fiatal, v. max. középkorú családosok, egyházközségi oszlopok és most szívvel-lélekkel imádkoztak.
Azt is mondták, hogy az imaóra bensőséges és őszinte volt.

Ha imafüzetet oszthattunk volna, sokminden önmagáért beszélt volna. A tartalma már a letöltés által ismert volt a mellékletben, amit az „előterjesztés”-hez csatoltam. De sajnos meggyőződésem, hogy mindazt, amit önmagáért beszélt volna, hallgatásban mondta volna el, és ugyanakkor ebben a hallgatásban talán mégis ott lehetett a sorok között is és a sok-sok el nem mondott imában, amik azt a csekély, ott elmondottat megelőzték és azóta is,  folyamatosan követik.

KÖSZÖNJÜK Neked és elsőként köszönjük Urunknak, és kérjük, hogy dagassza bennünk a  hiten nyugvó bátorságot.

(Ha lehet, megfelelő pillanatban érdemes lenne imafüzetet osztani……mert hiszen ez nem utólag lenne, hanem jó előre.)

2008. január 27.

(B. Á.)

2008-01-20
Beszámoló a 4. Nemzeti Imanapról

Kedves Testvérek!

Hálás vagyok Istennek és nektek is az idei Nemzeti Imanap sikeréért!

Ha az elmúlt évben Isten azzal mutatta meg válaszát imáinkra, hogy 2007. január 18-án hazánk fölött lecsillapította az Európán végigsöprő - és 47 halálos áldozatot követelő - vihart, akkor most azzal mutatta meg kegyelmét, hogy kinyitotta az elzárt kapukat és így már nem csak a római katolikusok, hanem a legkülönbözőbb keresztény felekezethez tartozó emberek imádkoztak 2008. január 18-án hazánkért és nemzetünkért!

Elmondhatom, hogy a katolikus egyházon belül is több lelkiségi mozgalom tagjai részéről nagy segítséget tapasztaltam. Egy néni vidékről hívott fel, hogy neki a KÉSZ egyik szervezője küldte fénymásolatban a felhívást, és most imafüzetet szeretne kérni. A karizmatikus megújulás tagjai közül volt aki levelezőlistára tette fel a hírt, más pedig csoportokat szervezett, miként néhány Máriás-mozgalom tagjai is. A Regnum Christi szintén terjesztette a írt, és a Mária rádióban is az ő segítségükkel mehetett le egy beszélgetés és felhívás az Imanapra.

A protestáns szervezetek közül aktívan segített az Evangéliumi Alliance, amelynek tagszervezetei között metodista és baptista gyülekezetek éppúgy vannak, mint szabad keresztény gyülekezetek. E szervezeten kívül is voltak, akik komoly szervező munkát vállaltak és végeztek a protestáns gyülekezetek között. (Nyitottságukra jellemző, hogy az egyik budapesti gyülekezetbe elhívtak aznapra beszélni és imádkozni, aminek sajnos nem tudtam már eleget tenni...)

Csodálatos érzés volt megtapasztalni a különböző felekezetű keresztények ilyen elköteleződését a közös cél felé. Hiszem, hogy ez csak Isten kegyelméből jöhetett létre! Ő keltette a szívünkben a vágyat a közös imára hazánkért és nemzetünkért, és Ő végezte el, hogy ez meg is valósulhasson!

Hiszem, hogy nem csak országszerte, de máshol is, ahol magyarok élnek, imádkoztak e napon. Ezt jelzik a határon túlról érkezett imafüzet-igénylések, de ezt mutatja Cserháti Ferenc püspök atya levele is. (Természetesen most is előre írtunk a Nemzeti imanapról tájékoztató levelet főpapjainak.) Ő a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök, s Münchenben kelt levelében ezt írta: "...közös imáikhoz örömmel csatlakozom és áldásomat küldöm minden nemes fáradozásukra."

Sajnos, végül azt is el kell ismernem, hogy idén sem sikerült tökéletesen megszervezni az Imanapot. A december közepére ígért 2.000 régi (Imádságok hazánkért), és 4.000 új (Hazai tükör) füzet második fele csak január 18-ra érkezett meg hozzánk, így többeknek nem tudtuk a kért mennyiséget kipostázni, illetve volt, akiknek nem tudtuk időben elküldeni a füzeteket. Elnézést kérek itt is mindenkitől, akinek csalódást okoztunk. (Legközelebb már szeptemberben nyomtatunk!)

Hiszem, hogy az idei Nemzeti Imanap imáira Isten a kegyelmek sokaságával válaszolt, válaszol és fog válaszolni az év folyamán.

Övé legyen a tisztelet, dicsőség és hatalom (ezért a művéért is), mindörökkön örökké!

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

2008-01-11
Öröm és üröm

Hálás vagyok Istennek, és nektek is, kedves testvérek, hogy idén is lehet Nemzeti Imanap - ez a ti segítségetek nélkül nem menne!

Még egy hét van hátra, s most már látszik, hogy a protestáns felekezethez tartozók közül is sokan fogadták jó szívvel a kezdeményezést, sőt, más közösségeket és gyülekezeteket is megnyertek ennek a nemes ügynek! Sok új katolikus közösség is jelentkezett, és két lelkiségi mozgalom is "megmozdult" ez ügyben. Ezért meg vagyok győződve arról, hogy idén még erőteljesebb ima száll fel Mennyei Atyánkhoz hazánkért és nemzetünkért - és ennek áldásait megtapasztalhatjuk majd életünkben.

Üröm az örömben - a sajnos már "szokásosnak" mondható ütemezési problémák. A nyomdától - azt reméltem -, időben megrendeltünk 2.000 régi, és 4.000 új imafüzetet. Meg is kaptunk 1.000 + 2.000 példányt, azzal, hogy a többit kicsit később hozza. Ez a kicsit később még most is tart, ami azt jelenti, hogy az utolsó napokban már csak töredék példányszámban tudtam az igénylőknek füzeteket küldeni (a plakátokkal nincs gond), és tegnap végleg kiürültem.

(Hogy lássátok mit jelent: egy felvidéki pap 500 db-ot kért, mert több helyre is vitt volna, és kérte, hogy hétvégén Budapesten jár, akkor adjam oda neki. Megígértem - és nem tudom teljesíteni. A Vajdaságba még tudtam küldeni, de Romániába már nem. Most is itt van előttem legalább 10 hazai igénylés - a nyomda ígérete szerint hétfőre talán szállítanak...)

Na, ennyit a panaszkodásból. Én vagyok a legnagyobb hibás, mert - a tények azt mutatják -, valahogy mégis későn kezdem a szervezést. Remélem, jövőre gördülékenyebben mennek majd a dolgok...

Imával és szeretettel: Sipos Gyula 

2007-12-20
Nemzeti Imanap - javítás és letölthető anyagok


Nemzeti Imanap - javítás és letölthető anyagok

A Nemzeti Imanap levél elején a dátum helyesen: 2008. január 18. péntek (és nem csütörtök) - legközelebb ügyesebb leszek! (Talán...) Itt található letölthető formában a Hazai tükör - elmélkedő füzet és az Imádságok hazánkért - imafüzet word-dokumentumként, valamint a plakát fekete-fehér és színes változatban. (Természetesen örömmel küldjük mindenkinek nyomtatott változatban a kis füzeteket és a plakátot is, csak írja meg címét!)

nemzimpl.jpg - a plakát színesben

nemzimpf.jpg - a plakát fekete-fehérben

  elmfuzetx4.doc - Hazai tükör - elmélkedő füzet word-dokumentumként

imahaza.doc - imafüzet word-dokumentumként

2007-12-17
Nemzeti Imanap levél

 Nemzeti imanap, 2008. január 18., péntek

Kedves Testvérek!
A negyedik Nemzeti imanapra készülődve elmondhatjuk, hogy hallatlanul izgalmas időket élünk! Isten valóban munkálkodik, és egyre újabb területekre irányítja figyelmünket. Így a Nemzeti Imanapra is egyre újabb testvéreket tudunk meghívni - és arra biztatunk titeket is, hogy hasonlóan hívjatok ti is minél több embert közös imára hazánkért és nemzetünkért.
Örömmel számolhatunk be arról is, hogy a szeptember 29-i budapesti ökumenikus imanap hatására lehetőség nyílt arra, hogy a Nemzeti Imanapon a katolikus testvérek mellett a többi keresztény felekezethez tartozók is együtt imádkozzanak velünk hazánkért. Ez persze új feladatokat is jelentett. El kellett készítenünk egy olyan új, ingyenes elmélkedő füzetet, amelynek imáit a nem katolikus keresztények is bátran tudják imádkozni. (A füzet címe “Hazai tükör”, egyelőre 4.000 példányt nyomtatunk belőle, kérjétek bátran!)
Az október 27-i kiengesztelődési alkalom - amely Vácott került megrendezésre - újra felhívta a figyelmünket az elszakadt országrészek és az anyaország közötti kapcsolat fontosságára és a kiengesztelődés művének folytatására a nemzetek között is. Ezért bátorítjuk a határokon túl élő testvéreinket is, hogy kapcsolódjanak be a közös imába, és határon túli címeinkre is küldünk anyagainkból.
Isten nagy kegyelmeit megtapasztalva, még nagyobb erővel és buzgalommal kívánunk készülni a Nemzeti Imanapra.  Fantasztikus év végéhez közeledünk. 2007. január 18-án, a harmadik Nemzeti Imanapon Isten le-csendesítette hazánk fölött az Európán átsöprő vihart. A megtisztulás munkáját látjuk magunk körül, amikor Szentlelkével átvilágítja országunk sötétségét, és felszínre hozza az elrejtett (gonosz) dolgokat. Ezzel együtt, a szeptember 17-i Városmisszió Isten válasza volt a budapesti társadalmi viharra is, mert Ő a Szeretet Istene, aki nem újabb indulatokat akar szítani, hanem a bűnbánat, a kiengesztelődés és a megújulás művét szeretné létrehozni. A megújulás jeleit látjuk a gyógyító összejöveteleken és a lelkiségi mozgalmak munkájában, az aktív egyházközségi életben, de a zarándoklatokban is.
Most is azt kérjük, hogy mindannyian a saját közösségünkben, egyházközségünkben imádkozzunk hazánkért a Nemzeti Imanapon! Így az egész ország területén, az egész Kárpát-medencében, és mindenhol, ahol csak élnek magyarok, fellobban az imádság tüze, s mint jóillatú áldozat száll fel Isten trónja elé, hazánkért és nemzetünkért.
Ezt szeretnénk elősegíteni ingyenes és kedvezményes kiadványainkkal is:
Az ingyenes füzetek: Imádságok hazánkért - imafüzet, Hazai tükör - elmélkedő füzet (új!)
Kedvezményes árú füzetek -  (300 Ft/db): A látó; Hazaszeretet;  
Nemzeti önvizsgálat; Engesztelés
Marcial Maciel LC: Hivatás a Szeretetre (500 Ft/db) 
Haldokló nemzet - feléledő nemzet (900 Ft/db)
A kiadványok árát utólag, postai úton kell kifizetni.
A kiadványok igényelhetők címeinken keresztül:
Postán: 2045 Törökbálint, Templom u. 13.
E-mail: iroda@zarandok.hu;    szeretetfold@tvnetwork.hu
Honlap: www.zarandok.hu
Telefon: 06-23/330-585, 06-30/33-88-245

Végül pedig - a Biblia évének kezdetén - szeretném felhívni figyelmeteket a Vándor Evangélium apostoli munkára, amelynek célja, hogy segítse a plébániák életét és a hívek újraevangelizálását. Bővebben lehet olvasni róluk a www.vandorevangelium.hu honlapon.

A megújulás reményében, imával és szeretettel:
  Sipos Gyula
2007-12-03
Karácsonyi engedményes könyvvásár a Nemzeti Imanap megsegítésére

Isten nagy kegyelmeit megtapasztalva, még nagyobb erővel és buzgalommal kívánunk készülni a Nemzeti Imanapra. Az anyagi forrásokat előteremtendő, új könyveinkből is könyvakciót hirdetünk, ami egyben - reméljük -, hogy segít abban is, hogy értékes karácsonyi könyvajándékkal lephessünk meg szeretteinket (és önmagunkat) is.

Kedvezményes új könyvek:

Sípos (S) Gyula: Haldokló nemzet - feléledő nemzet - Ez egy optimista könyv. Nem kerget illúziókat, nem akar haszontalan emberi fantáziákra építeni. Sőt, épp ellenkezőleg, nagyon komolyan igyekszik számot vetni hazánk jelenlegi morális, társadalmi állapotával, gazdasági vagy épp kulturális és vallási helyzetével... Mégis bizakodunk - és nem oktalanul... Bolti ár 1100 Ft - - most kedvezményesen 900 Ft

A Megváltás művének 20 titka - ahogyan Valtorta Mária látta - Amikor 1948-ban bemutatták XII. Piusz pápának a látomások alapján írt Jézus életrajzot, ő azt mondotta Corrado Berti teológia tanárnak: «Adják ki ezt a művet úgy, amint van anélkül, hogy nyilatkoznának rendkívüli vagy kevésbé rendkívüli eredetéről: Aki elolvassa, majd megérti.»  Bolti ár 1300 Ft - most kedvezményesen 1000 Ft

Bodnár Dániel: Evangélium és filmművészet - Jézus Krisztus élete és az evangélium kezdettől fogva érdekelte a filmművészet alkotóit. A magas színvona-lon megírt munka bemutatja a filmművészet és az evangélium összekapcsolódását a kezdetektől napjainkig.  Hasznos olvasmány diákok és felnőttek számára egyaránt, s általános ismertetőként is használható.  Bolti ár: 1650 Ft - most kedvezményesen 950 Ft

Sípos (S) Gyula: Magánkinyilatkoztatások Magyarországról - "A könyvben bemutatjuk, hogy Isten szól, ma is szól és üzenetei be is teljesednek. Szól prófétákon, látnokokon, ismert és kevésbé ismert szent életű embereken keresztül. Tartozik közéjük boldoggá avatott szent-életű ember - mint Pio atya - szerzetes nővér és egyszerű háziasszony egyaránt. Itt és most egy kötetbe kerültek - mert mindannyian hazánknak szóló, Istentől jövő üzenetet közöltek."  Bolti ár 1100 Ft - - most kedvezményesen 900 Ft

Ha mind a négy könyvet együtt megrendeli, akkor újabb kedvezményként ára összesen csak 3.500 Ft!

TOVÁBBÁ minden irodalmi és mesekönyvünket most egységesen, 600 Ft/db áron lehet kérni:

- Repülj tovább - 1350 Ft helyett 600 Ft
- Szeretet történetek - 1100 Ft helyett 600 Ft
- Kristálytengerek gyöngye (versek és grafikák): - 1100 Ft helyett 600 Ft
- Vadóc világgá megy (meséskönyv):  - 1100 Ft helyett 600 Ft
- Gyíkvár (meséskönyv): - 680 Ft helyett 600 Ft
- Az otthon maradt fiú (novellák): - 980 Ft helyett 600 Ft

A könyveket meg lehet rendelni a honlapunkon a Kiadványaink rovaton keresztül, vagy az iroda@zarandok.hu levélcímen.

(Ha lehetséges a megjegyzések rovatba írják be: kedvezményes könyvvásár)

2007-11-13
Kép-akció a Nemzeti Imanap megsegítésére

Fantasztikus év végéhez közeledünk. Január 18-án, a harmadik Nemzeti Imanapon Isten lecsendesítette hazánk fölött az Európán átsöprő vihart. A megtisztulás munkáját látjuk magunk körül, amikor Szentlelkével átvilágítja országunk sötétségét, és felszínre hozza az elrejtett (gonosz) dolgokat. Ezzel együtt mégis lecsendesítette a társadalmi vihart is, mert Ő a Szeretet Istene, aki nem újabb indulatokat akar szítani, hanem a bűnbánat, a kiengesztelődés és a megújulás művét szeretné létrehozni...

 Ezt segítették elő a megújuló imamozgalmak, a Városmisszió, az egyházak közötti és a nemzetek közötti kiengesztelődések. Ennek jeleit láttuk a gyógyító összejöveteleken és a lelkiségi mozgalmak munkájában.

És most újra közeledik a Nemzeti Imanap, immár a negyedik. Isten új kapukat nyitott meg előttünk a katolikus egyházban is, de a többi keresztény felekezet felé is. Ez nagyon nagy lehetőség, de nagy felelősség is.

A meglévő imafüzet mellé egy új elmélkedő füzetet is kinyomtatunk, amit protestáns testvéreink is könnyen tudnak imádkozni. És újra kell nyomtatnunk az eddigi füzeteket és plakátokat is. Ehhez pedig pénz szükséges, nem is kevés.

A Zarándok Galérián lévő több alkotó - Gulyás Zsolt, Zámbó Attila, Sípos (S) Gyula, Veszely István - is felajánlotta alkotásait, hogy az ebből befolyó összegből támogassa a Nemzeti Imanapot. (A képek közül a legolcsóbb 7.000 Ft)

A képek megtekinthetők a honlapon a galériában. (Célszerű az "alkotók" rovaton keresztül bemenni, ott kiválasztani akit szeretnél megnézni, és utána ott vannak az alkotások kis képei sorban, rájuk lehet kattintani..)

Kérünk most benneteket, nézzétek meg a listát, a képeket, hátha találtok magatoknak olyat, ami tetszik, kedves a szíveteknek, vagy szívesen adnátok ajándékba. Ha lehet, hívjátok fel rá mások figyelmét is, hátha ők szívesen vásárolnának.

Kép árlista

- Gulyás Zsolt, Zámbó Attila, Sípos (S) Gyula, Veszely István -
(Akció a Nemzeti Imanap megsegítésére)

Gulyás Zsolt


A fény és a csend csendélete   90x90cm olaj vászon kerettel    90 000Ft
A Lét hatalma és felelőssége   90x90cm olaj vászon kerettel    90 000Ft
A Böcsek Hódolata Csendélet    67,5x80cm      olaj vászon kerettel   70 000 Ft
A Sütőtök szeretete Csendélet   50x60cm olaj vászon kerettel    70 000 Ft
Ablakban almák és narancsok   70X50cm olaj vászon kerettel     60 000 Ft
Az almák transzcendentálódása csendélet  90x60cm  olaj vászon kerettel  80 000 Ft
Csendélet üveg mögött    50x60cm olaj vászon kerettel      70 000 Ft
Fa a hajnali vízparton    50x40cm olaj vászon kerettel 60 000 Ft
Fa a mező szélén     60x80cm olaj vászon kerettel    70 000 Ft
Falu a naplementében    50x40cm olaj vászon kerettel  60 000 Ft
Kenyér      60x80cm         olaj vászon kerettel   80 000 Ft
Korsós Csendélet     50x40cm olaj vászon kerettel     60 000 Ft
Miatyánk Csendélet     81x60cm olaj vászon kerettel  70 000 Ft
Öreg kályha a fészerben    60x50cm olaj vászon kerettel    70 000 Ft
Sütőtök      40x30cm olaj vászon kerettel   50 000 Ft
Templomrom     50x60cm olaj vászon kerettel     60 000 Ft
Várrom naplementében    50x60cm olaj vászon kerettel     60 000 Ft

Zámbó Attila


Tengerpart    25x33 cm  olaj, farost  12 000 Ft
Sziklás part    24x32,5 cm  olaj, farost  12 000 Ft
Cres látképe     25x34 cm  olaj, farost  15 000 Ft
Gesztenyevirág    26x34 cm  olaj, karton  12 000 Ft
Kertrészlet     28x35,5 cm  olaj, farost  13 000 Ft
Talicska     26x35 cm  olaj, farost  12 000 Ft
Piros vázás csendélet    25,5x34 cm  olaj, farost  12 000 Ft
Fokhagymás csendélet   31,5x26 cm  olaj, farost  13 000 Ft
Csendélet dióval    31,x26 cm  olaj, farost  12 000 Ft
Kertrészlet    26,x32,5 cm  olaj, farost  13 000 Ft
Táj     19,5,x29,5 cm olaj, karton  12 000 Ft 
Folyópart    20,x30 cm  olaj, karton    9 000 Ft
Citromos csendélet   22,x28 cm  olaj, farost  12 000 Ft
Udvar részlet    19,5,x25 cm  olaj, karton  12 000 Ft
Udvar részlet    19,5,x25 cm  olaj, karton  12 000 Ft
Csendélet mogyoróval   18,5,x25,5 cm olaj, farost  10 000 Ft
Hagymák    19,x26 cm olaj, farost   10 000 Ft
Három majom    19,x25 cm olaj, farost   10 000 Ft
Narancsos csendélet   19,x25,5 cm olaj, farost  12 000 Ft
Kertrészlet    20,x24 cm olaj, farost    10 000 Ft 
Krumplik    19,x25,5 cm olaj, farost   9 000 Ft
Krumplik tányéron   16,5x22 cm olaj, farost  10 000 Ft
Három paradicsom bokor  24x18 cm olaj, papír   6 000 Ft
Kertrészlet    19x16 cm olaj, karton   9 000 Ft
Csónakok    13x18 cm olaj, karton   7 000 Ft
Tóparti ház    14x19 cm olaj, karton   7 000 Ft
Kertrészlet    25x16 cm olaj, karton   7 000 Ft
Barokk pince    18x13 cm olaj, fa   8 500 Ft
Régi kapu    13x18 cm olaj, fa   8 500 Ft
Horvát táj    12x18,5 cm olaj, karton  7 000 Ft
Táj     12x18,5 cm olaj, karton  7 000 Ft
Kert     18x13 cm olaj, fa   10 000 Ft
Csendélet    13x18 cm olaj, karton   8 000 Ft
Visegrádi táj    10x15 cm olaj, karton   8 000 Ft
Pilismaróti táj    10x15 cm olaj, karton   8 000 Ft
Dunapart    10x15 cm olaj, karton   8 000 Ft
Szilvás csendélet   30x40 cm olaj, farost   18 000 Ft
Táj templommal   38x50 cm olaj, farost   30 000 Ft
Tengerpart hegyekkel   38x50 cm olaj, farost   35 000 Ft
Táj kápolnával   30x40 cm olaj, vászon  30 000 Ft
Kertrészlet    32,5x38,5 cm olaj, farost  20 000 Ft
Muskátli    36,5x30 cm olaj, fa   18 000 Ft 
Táj kápolnával   39x48 cm olaj, fa   35 000 Ft
Gellért-hegy, Duna   40x50 cm olaj, farost    25 000 Ft
Narancsos csendélet   43x50 cm olaj, farost    35 000 Ft
Kert muskátlival   52x43 cm olaj, farost    30 000 Ft
Csendélet    43x50 cm olaj, farost    30 000 Ft
Csendélet banánnal   45x56 cm olaj, farost    30 000 Ft
Muskátlis csendélet   56x45 cm olaj, farost    34 000 Ft
Csendélet sárga virággal  56x45 cm olaj, farost    35 000 Ft
Virágcsendélet   56x45 cm olaj, farost    30 000 Ft
Virágcsendélet   45x40 cm olaj, farost    45 000 Ft
Táj     40x70 cm olaj, farost    35 000 Ft 
Mostar látképe   60x80 cm olaj, farost    60 000 Ft

Sípos (S) Gyula


Figyelő angyal   50x70 cm szénrajz, papír  15 000 Ft
Jézus ikon    50x70 cm szénrajz, papír   15 000 Ft
A mosónők korán halnak  50x70 cm szénrajz, papír   15 000 Ft
Dávid háza    70x100 cm szénrajz, papír   15 000 Ft
A lány, az angyal és a Szentlélek 50x70 cm szénrajz, papír   15 000 Ft
Jön!      50x70 cm pasztell kréta, papír  15 000 Ft
3 nő – lány+anyja+Mária  50x70 cm pasztell kréta, papír  15 000 Ft
Salome    50x70 cm tempera, papír    25 000 Ft 
Bokszoló és őrangyala  50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
A pusztában    50x70 cm tempera, papír    25 000 Ft
Pihenő angyal    50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
Vágyódás    50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
Egy tiszteletreméltó férfiú portréja 50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
Cím nélkül    50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
cím nélkül    50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
Közbenjáró ima   70x100 cm akril, papír    25 000 Ft
Találkozás    50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
Egy ház     50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
Hypózott szent   30x24 cm akril, vászon    25 000 Ft

Veszely István


Ima    70x100 cm pasztell kréta, papír  160 000 Ft
Lélek    70x100 cm pasztell kréta, papír  140 000 Ft
Ahol a föld és az ég  70x100 cm pasztell kréta, papír  120 000 Ft
Romok    50x70 cm grafit, papír    70 000 Ft
Ephata sorozat 4, 8, 10, 12, 13        15x15 cm  vegyes tech.   25 000 Ft

Kép árlista rendezetten, letölthető formában: Kép árlista.doc

A képek iránt érdeklődni lehet az iroda@zarandok.hu levelezési címen, vagy a 06-30/33-88-245-ös telefonszámon.

2007-10-29
Új utakat nyitott meg

Úgy tűnik számomra, hogy Isten új utakat nyitott meg számunkra.

- A szeptember 29-i budapesti ökumenikus imanap hatására lehetőség nyílik arra, hogy a Nemzeti Imanapon a katolikus testvérek mellett a többi keresztény felekezethez tartozók is együtt imádkozzanak velünk hazánkért.

- Az október 27-i kiengesztelődési alkalom - amely Vácott került megrendezésre - pedig újra felhívta a figyelmünket az elszakadt országrészek és az anyaország közötti kapcsolat fontosságára és azok kiengesztelődésére.

Ez új feladatokat is jelent. El kell készítenünk egy olyan elmélkedő füzetet, amelynek imáit a nem katolikus keresztények is bátran tudják imátkozni. (Jézus a közös középpont, ami köré gyűlünk.) Azon kívül jobban kell szolgálnunk az elszakadt részek felé is, az ingyenes kiadványainkkal. Ez szervezési feladatokat is jelent, de az anyagi alapok előteremtését, megerősítését is. (Hiszen súlyos százezer forintokba kerülnek a postai és a nyomtatási költségek egyaránt.) Ezért november elején kép-akciót és könyv-akciót hirdetünk.

A galériánban található több művész is felajánlotta képeit eladásra, s az ebből befolyó összeget a Nemzeti Imanapcéljaira fordíthatjuk. (Részletes listát november elején közlünk.) Ezen kívül kedvezményes könyvakciót is hirdetünk, és így az idén megjelent és még megjelenő könyveinket is kedveznényes áron árusítjuk - reményeink szerint szintén növelve ezzel a pénzalapot.

Hallatlanul izgalmas időket élünk! Isten valóban munkálkodik, és egyre újabb területekre irányítja figyelmünket. Azon legyünk, hogy az Ő akaratát betöltsük és így Isten kegyelmének gazdagságában részesüljünk!

2007-09-05
Ökumenikus imanap hazánkért

Ökumenikus imanap hazánkért


Kedves Testvérek! Szeptember 29-én, szombaton Budapesten a SYMA-csarnokban egy nagy FELEKEZETKÖZI DICSŐÍTŐ ÉS KÖZBENJÁRÓ IMANAPOT TARTUNK MAGYARORSZÁGÉRT!

Részletek:

"Ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom
vétküket, és meggyógyítom országukat."
(II Krón 7, 14)

 

Időpont: 2007. szeptember 29.  10-17 óra

Helyszín: SYMA rendezvénycsarnok
1146 Budapest Dózsa György út 1.


Magyarországért  imában
Legyünk együtt a Symában !

Még az ima segíthet Magyarország!

Az imanapot a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) koordinálásában egy felekezetközi munkacsoport - benne római katolikus, protestáns, baptista, metodista, pünkösdi testvérek - szervezi.

(Egyébként ez úgy történt, hogy valaki lefoglalta a csarnokot egy üzleti valamire, aztán mégsem kellett a hely, de már ki volt fizetve. Erre felajánlotta egy ilyen ökumenikus imanap céljaira, ingyen! Az Isten jó! És nagyon dolgozik hazánkért!!!
Köszönöm az eddigi imáitokat és munkátokat, mert az is biztos hozzájárult ehhez!!! Én ezt a porgramot mintegy a következő Nemzeti Imanap "előprogramjának" és továbbfejlődésének is látom. Milyen jó, hogy már nem csak katolikusok, hanem több keresztény felekezet együtt is tud imádkozni hazánkért!)

2007-07-06
Évközi levél

Kedves Testvérek!

Hálát adhatunk Istennek, hogy olyan korban élünk, amikor újra láthatjuk az Ő csodálatos tetteit közöttünk. Nem tagadhatjuk, hogy a lelki és egyházi megújulásnak számos jelét tapasztalhatjuk. Bár egyházunk létszáma továbbra is csökken és számos problémával küzd, de növekszik benne azoknak a száma, akik tudatos és elkötelezett keresztény életet kívánnak élni. Akik imádkoznak egymásért, egyházukért és nemzetükért és hisznek az ima erejében. Akik cselekednek és másokat is cselekvésre szólítanak. Ez az új lendület pedig megjelenik egyházunk minden részében, a hierarchia csúcsától kezdve az egyszerű hívekig.
Ezzel együtt azt is látnunk kell, hogy a minket körülvevő gondok és problémák nem csökkentek. Sőt, Isten éppen azért kezdeményezte ezt a megújulást, mert előre látta, hogy hazánk a problémák olyan tengerével kerül szembe, amelyek a kegyelem ereje nélkül összeroppantanának minket. (Ahogy ezt előre megjelentette például az erdélyi Szőkefalván adott, egyházilag elfogadott üzeneteken keresztül.)
De azért láthatjuk egyre jobban a minket körülvevő sötétséget, mert imáink hatására Isten világossága bevilágítja azt, hogy napvilágra hozza az elrejtett dolgokat! Van miért imádkozni:
- Ismét csökkent a gyermekvállalási hajlandóság, s közben nőtt a halálozások száma. Míg az ezredfordulón megtorpani látszott hazánk népességi fogyása, most újra felgyorsult a folyamat. (És ugrásszerűen nőtt az öngyilkosságban és balesetekben meghaltak száma.)
- Míg a családok 4%-ban születik a gyermekek több, mint 20%-a, továbbra is ez a 4%  - a nagycsaládosok – viselik a legnagyobb terheket.
- Bár a gazdasági élet „kifehérítése” üdvös dolog, egyelőre ennek is inkább a nehézségeivel szembesülünk. Ráadásul összeomlóban van az a szociális háló, amely ha biztonságot nem is, de legalább a biztonság érzetét megadta az embereknek.
- Az országot vezető politikai-gazdasági elit állandó ideg- és hidegháborúja még jobban ráterhelődik a nemzet egészére. (És miközben előttünk óriási csatákat vívnak, az igazgatótanácsokban békésen együtt ülnek és veszik fel a pénzt…) A békétlenség és reménytelenség pedig nagyon erős lehúzó erő.
- A demokrácia és szabadság nevében tovább folyik a gyűlölködés és a bűnök legalizálása. A maguknak szavazókat vadászó pártoknak már semmi sem drága. Napirenden van az euthanázia legalizálása, a homoszexuális házasság engedélyezése (a gyermekek örökbefogadásának lehetőségével együtt), a félkatonai szervezetek megalakítása…
A sort mindannyian hosszan tudnánk folytatni. Talán láthattuk előre, hogy ez így lesz. De nem kell, hogy így folytatódjon! Isten újra át akarja járni hazánkat és nemzetünket gyógyító és megújító erejével! Most neveli ki azt a nemzedéket, amelyik hisz az Ő szavának, és mint „pusztában kiáltó szó” bűnbánatra és visszatérésre hívja a népet! Isten össze akarja törni a gonosz minden igáját azok segítségével, akik hisznek Jézus Krisztus megmentő erejében!
És ilyenek pedig napról napra többen vagyunk. Látom őket a gyógyító ősszejöveteleken. Olvashatunk róluk a különböző lelkiségi mozgalmak beszámolóiban. Hallhatjuk és láthatjuk, hogy együtt készülnek a többiekkel a Budapesti Városmisszióra…
Semmi sem lehetetlen annak, aki hisz”! Nekünk pedig hinnünk kell az imádság erejében. Ezért nem csak egy napon, a Nemzeti Imanapon imádkozunk hazánkért, hanem minden nap.  Isten pedig a mi imádságunkon embereket emel fel, közösségeket épít, szolgálatokat indít útjára. Az imádságaink hatására sokakat elér a bűnbánat kegyelme és az igaz élet fegyelme. Az imádságaink hatására Isten világossága átjárja az élet minden területét – ez pedig a megújulás kezdete. Ahogy Pál apostol írja: „Bízom is benne, hogy aki megkezdte bennetek (és köztetek) a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi.” (Fil 1, 6) Hiszem, hogy megláthatjuk ennek megvalósulását, és együtt örvendezhetünk Isten országában.
Szeretettel: Sipos Gyula

2007-01-25
Beszámoló a 2007. évi Nemzeti Imanapról

Ha néha, a rossz hírek hallatán feltesszük is a kérdést: van-e még minben reménykedni, most, a Nemzeti Imanap után inkább azt mondhatjuk: van miben reménykednünk!

Nem is miben, hanem kiben: Jézus Krisztusban, aki megmentő kegyelmével segítségünkre siet. És nem is csak Jézusban, hanem abban a sok-sok emberben, aki január 18-án, Szent Margit ünnepén Isten elé térdelt hazánkért és nemzetünkért.

Mert bizony sokan voltak és sokfelé az országban, a határon túli magyar területeken valamint a világ számtalan pontján, ahol magyarok élnek. Volt aki egyedül, volt aki közösségben tartott imaórát, máshol mise vagy egész napos szentségimádás volt - ami lehetőségünkben állt, azt megtettük.

Mélységesen hiszem, hogy mindez Isten akaratából való, aki az elmúlt évek során több imamozgalmat kezdeményezett az országban. Az Ő inspirációja áll a Nemzeti Imaév mögött is, amelynek gyümölcsei szintén nyilvánvalóak. Mindezt értünk és hazánkért tette.

Ebbe akartunk mi is bekapcsolódni 2004-ben, elhívásunk szerint. Mi nem akartunk soha a Nemzeti Imanap kezdeményezésével valami új ünnepet létrehozni. Nem akartunk központot, hogy majd összegyűjtsük az embereket. Sőt, inkább arra biztattunk mindenkit, hogy a saját közösségében, egyházközségében imádkozzon! (De természetesen össze lehetett gyűlni bárhol, mi semmiféle kikötést nem tettünk soha...) Nem választottunk vezetőséget, nem találtunk ki "liturgiát" - inkább csak szolgálni akartunk, és akarunk most is: ingyenes imafüzettel, plakáttal, buzdítással.

Úgy érzem, mindez nem volt hiábavaló. Épp az idei Imanap mutatta meg számunkra nyilvánvalóan. Egyrészt három év alatt sem apadt el, hanem folyamatosan nő az érdeklődők és imafüzetet kérők száma. (A három év alatt 14.000 fogyott, s most is fogy az újabb 1.000 db - egyszerre ezer darabot tudunk nyomtatni, amikor összejön az ehhez szükséges anyagi fedezet...) Másrészt folyamatosan tágul a hatóköre, most már Amerikából is bekapcsolódtak az imába. Harmadrészt az egész Európát megrázó "ítéletidő" lecsillapodása a Kárpát-medencében számomra csodálatos jel és szimbólum: ugyanígy csitulhat el minden szellemi, politikai, gazdasági vagy kulturális vihar, ha imádkozunk és megtesszük Isten akaratát.

köszönöm a ti áldozatos munkátokat, buzgóságotokat, imáitokat, lelki és anyagi segítségeteket. Nélkületek ez a nap nem jöhetett volna létre és nem állhatna fenn!

(sipos)

2007-01-19
Az ima lecsendesítette a vihart!

 
Az egész Európát megrázó vihar Magyarországra érve lecsendesült. Miközben Csehország, Lengyelország, Anglia vagy Németország (stb.) óriási károkat szenvedett és már több mint 30 halálos áldozat van - nálunk nem ez történt, Miért? Mert a Nemzeti Imanapon imádkozó ezrek imái lehívták Isten kegyelmét életünkre!

A meteorológusok csütörtökre Magyarországra is nagy vihart jeleztek, orkánerejű széllel. Aztán pontosítottak - csütörtök délutánra érkezik a vihar. Aztán megint módosítottak: csütörtök éjjel, péntek hajnaban... Ők tévedtek volna? Nem!

Hiszen a vihar valóban jött és egész Európát beterítette - kivéve Magyarországot. Miért? Mert nálunk január 18-án, csütörtökön Nemzeti Imanap volt. Így az ország egész területén - és a Kárpát-medencében és a világon mindenfelé, ahol magyarok élnek - nagyon sok ember imádkozott, és kérte Isten kegyelmét hazánkra és nemzetünkre.

A kegyelem megérkezett, mégpedig kétszeres módon! Egyrészt úgy, hogy lecsillapodott a vihar. Másrészt pedig úgy, hogy nyilvánvalóvá vált ennek szimbolikus értelme is. Ha az emberek imádkoznak és kérik Isten segítségét, Ő azt megadja! Ahogy ez a vihar lecsendesedett és elmúlt - sőt, végre a régen várt eső is megérkezett a kiszáradt földekre -, ugyanígy csendesedik le minden vihar, ha imádkozunk: a politikai viharok, a társadalmi, gazdasági viharok, a természeti katasztrófák mind megelőzhetők és orvosolhatók! Istennek van megoldása minden problémára, csak el kell kérni Tőle!

Az imádság a keresztények lelki fegyvere, amely "alkalmas minden gonosz erősség lerontására" és "minden jóban való épülésre"!

Az imádság olyan fontos, hogy Jézus Krisztus, az Isten Fia, miután egész napját szolgálatban töltötte - gyógyított, szabadított és hirdette az üdvösség jó hírét -, utána még az éjszakát imádságban töltötte. Ha pedig Neki is ilyen szüksége volt az imára, milyen nagy szükségünk van nekünk erre!

Csodálatos megtapasztalni, hogy Isten valóban akarja ennek a kis országnak a megújulását, és kész arra, hogy gyógyító módon belépjen életünkbe. Csak kérnünk kell - azt sem Isten miatt, hanem miattunk, hogy kitárt kezünk és szívünk képes legyen befogadni az Ő kegyelmi ajándékait mindannyiunk javára.

Hálásak vagyunk és köszönjük mindenkinek, aki részt vett a Nemzeti Imanapon és imájával, buzgóságával elősegítette ennek a nyilvánvaló kegyelemnek a megjelenését. Isten áldjon mindnyájatokat!

(sipos)

2007-01-18
Egy levélben kapott ima

Sok levelet kapunk, kérésekkel, beszámolókkal. Most egy Marcaliból író 65 éves nyugdíjas asszony imáját közöljük. mint írja, "Nagyon-nagyon régóta, minden nap ezt az imát ajánlom fel, édes Magyar Hazám lelki megújulásáért."

Nem is tudjuk - majd csak a Mennyországban fogunk meglepődni -, mennyit köszönhetünk az ilyen egyszerű, elrejtőzött szíveknek!

Az ima:

"Égi Édesanyám! Oltalmazd meg Magyarországot. Bíborosunkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket, közösségünket, családtagjainkat és az egész Magyar Egyházat.

Mindazoknak, akik még nem tudnak hinni, a Szent Lélek ereje és világossága által, add meg az élő hit kegyelmét, hogy ez az ország Mária országa, a Te országod lehessen. Tisztíts meg minket a bűntől és vezess el minket Szent Fiadhoz - Jézushoz. Ámen."

2007-01-13
Levél Amerikából

Zimmersmann Marika kezdettől részt vesz az imanap szervezésében. Ő világjáró életet él Amerikától Mexikóig, mindenütt hirdeti Isten és a Szűzanya szeretetét. Egy most kapott leveléből idézünk:
 
"Isten Áldjon Meg Benneteket Mind, Gyula!
 
Örülök, hogy megkaptad a kijelentest az Ima Naprol - minden évben hirdettem ahogy tudom - és gondoltam hogy küldök egyet Nektek is. (Az általa készített szórólapból.) Látod, hogy hozzátettem - mert éreztem a kezdettől szivemben - hogy "minden ho 18-ikan" is legyen "a nap" mikor Magyarok tudják, hogy Magyarok imadkoznak a világért, meg a Magyarokért. Nem eleg egyszer egy évben. Legyen egy állandó Felkialtas a Teremtő Istenünkhöz. Ami kezd mint egy pár csep, legyen belőle egy özön Ima a Jó Istenhez. Most már hirdetve van nagyon sok országba, és remélem, hogy jövő évbe még többen lesz."
2007-01-10
Nemzeti Imanap - hírek vegyesen

Jó hírek is, meg kevésbé jók is. Istennek legyen hála, még mindig sokan kérik az imafüzetet, köztük sok az új jelentkező. Úgy látszik, minden évben elkövetjük ugyanazt a hibát - kevés füzetet nyomtatunk. Decemberre elkészült újabb ezer darab, ami év végére elfogyott...

Újabb ezer darabot rendeltünk, talán holnap már tudom postázni az azóta felgyűlt kérésekre. Feltesszük most ide újra az imafüzet letölthető változatát is, (Word doc.), talán ez is segítség lehet.

Imádságok hazánkért.doc (148 kB

Bár újra elcsodálkozom ezen, de nem mindenki fogadja örömmel a Nemzeti Imanapot. (Az Új Ember hetilapban például fizetett hirdetésként sem lehetett közzétenni azt a rövid buzdítást, ami arra kérte volna az olvasókat, hogy január 18-án imádkozzanak lakóhelyükön nemzetünkért.) Pedig mi nem akarunk központot létrehozni, nem akarunk embereket elhívni máshová, sőt, segítséget kínálunk ahhoz, hogy mindenki a saját helyén, életállapotában és egyházközségében összegyűlhessen és együtt könyöröghessen testvéreivel...

Na, ennyi volt a rövid panaszkodás. Jó hrekből ennél sokkal több van. Hát nem csodálatos, hogy ennyi ember a szívén viseli, és Isten elé viszi nemzete ügyét! Nyugdíjas nénik és fiatalemberek, az utolsó padsorban ülő hívők és püspökök egyaránt vannak közöttük. Van, ahol egész napos szentségimádást végeznek, máshol egy órára jönnek össze - de az egész országban és a határon túl is fellobban az imádság tüze január 18-án, méltón Szent Margithoz és minden szent elődünkhöz.

Végül egy levélidézet, amely mindannyiunknak szól: "A kezdeményezést nagyon jónak és időszerűnek tartom, és szívesen támogatom, ahol és amikor alkalmam nyílik rá. Levelemmel egy időben egy szerény összeget átutalok a jelzett számlaszámra. Isten bőséges áldását kívánva vagyok testvéri szeretettel: Dr. Szabó Tamás tábori püspök"

Köszönjük!

2007-01-03
Levelezés - püspöki levél

A december eleje óta elküldött ingyenes újságra és levelekre sok válasz érkezett. Ismét sokan igénylik kiadványainkat, plakátjainkat. Természetesen most is személyes levélben tájékoztattuk a püspöki kar minden tagját és kértük támogatásukat is. Katona István püspök atya eddig minden évben kért füzeteket, így most is, és még 2006-ban el is postáztuk neki az igényelt kiadványokat. Mások már rövidnek érezték az időt arra, hogy bekapcsolódjanak a munkába.

Most külön szeretném idézni dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek úr levelét, mert úgy érzem, ez mindannyiunknak szól:

"Örülök annak, hogy a Szeretet Földje Szolgálat szívén viseli nemzetünk ügyét és kezdeményezésük nyomán számos alkalommal együtt imádkozhattak a hívek és megrendezésre kerülhettek a Nemzeti Imanapok.

Engedje meg, hogy köszönetemet fejezzem ki áldozatos munkájukért és öneten segítőkészségükért.

Egyben megragadom az alkalmat, hogy megemlítsem, hogy 2007. január 21-én a Bács-Kiskun megyében található Bócsán Szent Margit ereklyéi előtt mi is együtt imádkozunk a nemzetünk kedves szentjéhez."

Köszönjük!

2006-12-19
Megjött a nyomdából az új füzet, kezdjük a postázást

A Nemzeti Imanapra három ingyenes füzet küldését ígértük mindenkinek, aki kéri. Az Imádságok Hazánkért imafüzet és az Engedélyezett gyilkosságok füzete már régebben elkészült, így azt eddig is tudtuk postázni. Most végre megérkezett a Magánkinyilatkoztatások Magyarországról is...

Elnézést kérünk azoktól, akik eddig hiába várták a füzetet. Most kezdjük a postázást, napokon belül mindenki megkapja az igényelt mennyiséget.

A Magánkinyilatkoztatások Magyarországról írás olvasható a honlapunkon is, összegyűjtve a cikkek írások rovatban.

Természetesen továbbra is lehet kérni mindhárom füzetet e-mail-ben is (iroda@zarandok.hu, vagy szeretetfold@tvnetwork.hu), vagy az e célra rendszeresített képeslapon, vagy a címünkre küldött levélben (2045 Törökbálint, Templom u. 13.)

Ugyanilyen módon kérhetők a kedvezményes árú füzetek is. 300 Ft-os áron az Engesztelés, a Nemzeti önvizsgálat, illetve a Hazaszeretet című füzet, 600 Ft-os áron pedig A rózsafüzér húsz titka és a gyógyító klenced.

2006-12-04
Kezdődik az Imanap szervezése - már postázzuk is a kiadványokat

Immár harmadik alkalommal szervezzük országosan a Nemzeti Imanapot.  Szent Margit ünnepe 2007-ben csütörtöki napra esik.

Az elmúlt két év alatt 12.000 példányban fogyott el az Imádságok hazánkért ingyenes imafüzet, amelyet továbbra is - plakáttal együtt - szívesen küldünk mindenkinek, aki kéri.

További ingyenes füzetünk az Engedélyezett gyilkosságok, amely hat, tizenéveseknek szóló levelet tartalmaz imával együtt, valamint a Magánkinyilatkoztatások Magyarországról.

Az idén is nyomtatunk levelezőlapot, amit csak fel kell adni a postára, bejelölve rajta, hogy melyik ingyenes füzetekből és hány darabot kérnek, és mi postázzuk. Ugyancsak a levelezőlapon lehet jelezni az ott felsorolt lelkiségi füzetekből is, ha kérnek, mert az azokat az Imanapra kedvezményesen kínáljuk. (300 Ft-os kedvezményes áron: Hazaszeretet - szöveggyűjtemény, Nemzeti önvizsgálat - Magyarország megújulásáért, Engesztelés - a lélekmentés bibliai útja. 600 Ft-os áron - A rózsafűzér 20 titka és a gyógyító kilenced.)

A Nemzeti Imanap plakátja, az ingyenes kiadványok és a kedvezményes árú füzetek is kérhetők internetes elérhetőségeinken keresztül is. (iroda@zarandok.hu, szeretetfold@tvnetwork.hu) Kérjük, hogy a kért példányszámot és a címet adjátok meg a levélben...)

2006-10-18
Az idén eddig 4.000...

A Nemzeti Imaév csodálatos kegyelmi ajándék volt Istentől, amit az Egyház megértett és végigharcolt. Ez azonban nem a vég, hanem csak a kezdet! Kezdete egy megújuló Magyarországnak! Isten munkája tovább folytatódik, és ennek részeként mi is bizalommal tovább szervezzük minden évben a Nemzeti Imanapot.

Két éve kezdtük el a Nemzeti Imanap szervezését, amelyet január 18-ra, Szent Margit ünnepére tettünk. Az elmúlt években 10.000, az idén újabb 4.000 példányt igényeltek eddig az Imanapra kiadott "Imádságok hazánkért" ingyenes imafüzetből.

Reméljük, hogy még nagyon sok imádságos ember kezébe adhatjuk ezt a kis segédanyagot. Köszönjük mindenki önzetlen támogatását, imádságát!

2006-09-30
Nemzeti Imaév - Szeretet Földje Találkozó

Idén is megrendezzük a szokásos Szeretet Földje Találkozót, amely október 21-én, szombaton lesz, 9-16.30 óráig Törökbálinton, a római katolikus templomban. Részletes program:

9.00 órától: Gyülekezés, közös dicsőítés és ima
10.00 órától: előadások és tanúságtételek
 - A gyógyító összejövetelek tanúságai, Magyarország gyógyulása, Élet a korforduló idején, Romlott gyümölcsök a tudás fájáról...
13.00 órától: ebédszünet
14.00 órától: Gyógyító mise, utána imaszolgálat
  A szentmisét bemutatja: Bohn István atya
A Találkozóra jelenik meg a Szeretet történetek című könyv, amely ott kedvezményesen megvásárolható!

A program ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

A Találkozóhoz kapcsolódó háromnapos lelkigyakorlat az Isteni Szeretet Közösség házában (Törökbálint, Baross u. 2.)
péntek 18 órakor kezdődik és vasárnap ebéd után fejeződik be.
(A szombati nap közös.)

Vezeti: Regina Collins nővér.
Részvételi díj (szállás és étkezés): 6.800 Ft.
Bővebb információt a háromnapos lelkigyakorlatról a 06-23/339-029-es telefonszámon lehet kérni.

2006-09-07
Nemzeti Imaév - espereskerületi találkozó

A Székesfehérvári Egyházmegye minden espereskerülete tart egy imatalálkozót a Nemzeti Imaévben. A Budai Espterekerület szeptember 30-án szombaton 9-16 óráig tartja az összejövetelt Budakeszin, a Prohászka Ottokár Katolikus gimnáziumban.

A program szervezői között mi is ott vagyunk, és visszük ingyenes kiadványainkat, imafüzeteinket is.

Program:
  9.00 Gyülekező
  9.30 Közös szentmise
10.30 Szünet
11.00 Dr. Kránicz Mihály előadása
12.00 Kiscsoportos megbeszélés, Szentségimádás
13.30 Ebéd (mindenki hozza magával)
14.30 A délelőtti csoportos beszélgetés összegzése
15.00 Közös Szentségimádás
16.00 A program vége

Jézus mondja: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.“ (Mt 18, 19-20)

2006-08-30
Megjelent a fiataloknak szóló ingyenes füzet

Az elmúlt években útjára indítottunk egy szórólap-sorozatot, amely a tizenévesek életében fontos kérdésekre ad keresztény válaszokat. Ítunk a korai szexuális kapcsolatokról és az abortuszról, a drogokról és megrontásról...

A szórólapokat többször újra kellett nyomtatni. A levelek olvashatók honlapunkon is, a cikkek, írások rovatban, és nagy érdeklődést váltottak ki, többezren nyitották meg azokat. Most összefoglalva, egy füzetbe gyűjtöttük a leveleket és ingyenes füzet formájábn kinyomtattuk.

A füzet címe: Engedélyezett gyilkosságok - hat levél tizenéveseknek. Szeretnénk terjeszteni az iskolákban és minden olyan helyen, ahol ez a korosztály megfordul. Aki tud ebben segíteni, vagy szeretne kérni a füzetekből, írjon a szeretetfold@tvnetwork címre, és szívesen küldünk neki.

2006-06-29
A Nemzeti Imaév felénél - kis buzdítás

Az általunk 5.000 példányban sokszorosított és ingyen osztott püspökkari levélből és imából már csak alig száz példány van - egy része vélhetően gazdára talál a vasárnapi hazánkért való szentségimádáson. De Fórumunkon is indult egy imasorozat hazánkért...

Nehezen tudnánk túlbecsülni a Nemzeti Imaév jelentőségét. Meggyőződésem, hogy ez Isten kezdeményezése, az Ő hívó szavának engedelmeskedett az Egyház, amikor meghirdették az imaévet.

Gyümölcsei pedig nyilvánvalóak. Elég lenne, ha csak a legutóbbi, közös magyar-szlovák kiengesztelődési misére utalánk - főleg most, amikor szomszédunkban nem épp magyar-barát pártok kerültek hatalomra -, de szinte minden egyházmegyéből olvashatunk példás kezdeményezésekről és szervezésekről.

Természetesen mi sem akarunk lemaradni, hanem a magunk szerény eszközeivel szeretnénk hozzájárulni az Imaév sikeréhez.

Január óta újabb 2.000 db Imádságok hazánkért ingyenes imafüzetet osztottunk szét az igénylőknek. (És mi is szervezünk imaalkalmakat.) A Mária rádióban pedig minden szerdán imádkozunk e füzetből és elmondjuk a püspökkari levélben leírt közbenjáró imát is. (És közösségeinkben is, természetesen.)

Elkészült és most kerül nyomdába a fiataloknak szóló ingyenes kis füzet, amely öt levelet tartalmaz - olvashatóak a cikkek, írások között is -, s amelyeket eddig külön szórólapokként terjesztettünk. (A levelek a drogokról, az abortuszról, stb. szólnak, a végén imával.) Reményeink szerint az iskolákban tudjuk terjeszteni... De nem csak az igyenes kiadványok, hanem könyveink - így a Magyar Jelenség vagy a Rózsafüzér húsz titka... - is e célt kívánják szolgálni.

(Nekem külön öröm, hogy egyházközségünk helyi zsinatot szervez és az esperesi kerület is mozgolódik... :-))

Ha az első félév ilyen szép reményeket ébresztett bennük, hát igyekezzünk és buzgólkodjunk, hogy mindazt, amit reményeinkben megragadtunk, a valóságban is megláthassuk.

2006-03-28
Újra postázunk!!

Sok várakozás után végre elkészült a nyomdában az újabb 1.000 db Imádságok hazánkért imafüzet. Ma kezdjük postázni a január 18. óta felgyűlt új címekre.

Köszönjük türelmeteket és megértéseteket!

2006-01-25
Beszámoló és folytatás

Országszerte sikeresen lezajlott az idei Nemzeti Imanap január 18-án, szerdán. Többszáz településen imádkoztak együtt az emberek. Volt ahol a plébános vezetésével, volt ahol több közösség gyűlt össze, és volt, ahol egész napos szentségimádást tartottak. Határainkon túl, Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban is együtt imádkoztak velünk a hívek.
Ahol egyházi vezetőink, püspökeink ajánlották a plébániáknak az imanapot - füzeteket is küldve -, ott több plébános is igényelt nagyszámú füzetet. Így végül nem is tudtuk, csak csökkentett példányszámokkal kielégíteni a keletkező igényeket, mert közben elfogytak a füzetek. Ezúton is hálásan köszönjük
Az imanap meghirdetésével annak idején azt szerettük volna elérni, hogy minden évben egy napon az egész országban együtt imádkozzunk hazánkért és nemzetünkért. Időpontként Szent Margit ünnepét választottuk, hiszen ő az egyik legnagyobb közbenjáró szentünk.
Most, hogy a katolikus püspöki konferencia meghirdette az nemzeti imaévet 2006-ra, utólag is igazolva látjuk törekvéseinket. Nem dőlhetünk hátra azonban elégedetten, hanem éppen ez a felhívás is arra kell, hogy ösztönözzön minket, hogy még többet imádkozzunk, és elősegítsük imacsoportok létrejöttét és működését.
Ennek érdekében a püspöki kar levelét és a hozzá csatolt könyörgéseket egy nyolc oldalas kis füzetben sokszorosítottuk 5.000 példányban, amit szétküldünk címeinkre és minden érdeklődőnek, hogy az egész évben kéznél lehessen és tudjunk a könyörgéseket imádkozni. Szeretnénk több imaalkalmat is szervezni - vagy részt venni más közösségekkel közösen -, hogy év közben is minél inkább ébren tudjuk tartani az imádság és szeretet szellemét hazánkban.
Természetesen tovább folytatjuk a Nemzeti Imanap szervezését is. Mivel folyamatos az igény az imafüzetekre, azért újabb 1.000 darab kinyomtatását tervezzük - egyelőre -, és küldjük az igénylőknek. Jelentkezni lehet az internetes címen vagy postán keresztül egyaránt. Célunk továbbra is az imamozgalom megerősítése és terjesztése. Mivel hisszük, hogy Istennek minden lehetséges, és tudjuk, hogy az imádság hatalmas fegyver, még inkább él bennünk a remény, hogy megláthatjuk hazánknak, mint a Szeretet földjének megújulását.
Végül hadd osszak meg veletek egy szép beszámolót.  Karaffa János atya írta Felvidékről: „Hál Istennek, eredményes volt a Nemzeti Imanap a Felvidéken is. Már  vasárnap tartottunk előtalálkozót Alistálon, kb. 150 zarándok részvételével. Január 18-án pedig csaknem 1000 hivő és majd 40 pap imdákozott együtt Orosch János, a magyarok ügyét is felvállaló nagyszombati segédpüspök vezetésével Bacsfa-Szentantalon, az ősi csallóközi magyar kegyhelyen. Az imafüzeteket gyorsan elkapkodták, adományokat is adtak, melyeket a csekken továbbitunk. Imalapokat is osztottunk a MKPK által kiadott ima szövegével.
Mi az egész évben tartunk imanapokat havonta a keresztény magyarságért, ezért szükség lenne több imafüzetre. Az egész Felvidéket tekintve úgy 1000 db. még biztos kellene. Imádságos üdvözlettel: Karaffa János atya és a Pázmaneum“
Köszönjük eddigi segítségeteket! Imával és szeretettel: Sipos Gyula

2006-01-09
Kifulladásig

Kedves Testvérek!

Lassan a Nemzeti Imanap előtti utolsó napokhoz érkezünk - hálát adok az Istennek, hogy megsegített minket e nagyon fontos program megszervezésében!

Várakozáson felüli igény érkezett az Imádságok hazánkért ingyenes imafüzetre - ami jelzi sokak buzgóságát és elkötelezettségét hazánk és nemzetünk iránt. Sajnos példányszámban nem tudtuk tartani a tempót. Az 5.000 füzet, amit a mostani alkalomra kinyomtattunk, megint kevésnek bizonyult. A füzetek nyomtatási költsége 340.000 Ft körül van, és ehhez járul még a boríték és postaköltség. Jelenleg nem tudunk több költséget vállaln, és idő sincs már az új füzetek nyomtatására. (De biztos, hogy ahogy lehetőség nyílik rá, újra nyomtatni fogjuk, és igyekszünk jó előre felkészülni...)

Nagyon hálásak vagyunk minden imádságért, szervezési segítségért és anyagi támogatásért is mindannyiótoknak, imádkozunk értetek, hogy Isten kegyelme viszonozza mindazt, amit Országáért tettetek.

Annak is nagyon örülünk, hogy a Püspöki Kar imaévet hirdetett. Igyekszünk ebben részt venni minden lehetséges módon. Ha van bármi jó ötletetek, tervetek, mit tegyünk, osszátok meg velünk, hogy közösen dolgozhassunk együtt az  egész imaévben is!

A Nemzeti Imanap lebonyolításához kívánunk nektek Istentől sok kegyelmet és örömteli együttlétet Vele és minden keresztény testvérünkkel!

Szeretettel: Sipos Gyula

2005-12-23
Még több imádkozó - még több imafüzet

Nagy örömmel írjuk, hogy az idén is várakozáson felül sokan jelentkeztek a Nemzeti Imanap megtartására. Szétküldtük a kinyomtatott imafüzeteket, de - úgy tűnik kicsinyhitűek vagyunk -, megint kevésnek bizonyult. Még 2000 füzetet nyomtatnunk kell, amit valószínűleg január elején küldünk szét az igénylőknek.

Főleg a sok példányt igénylőket hagytuk a végére, elnézést kérünk tőlük a csúszásért, de bízunk benne, hogy időben megkapják ők is!

Kérünk benneteket, hogy imádkozzatok a Nemzeti Imanap sikeres, zökkenőmentes lebonyolkításáért mindenhol! (És hogy ki tudjuk fizetni a számlákat...)

Áldott ünnepeket kívánva, szeretettel: Sipos Gyula

2005-11-14
Szervezési eredmények november közepéig

Kedves Testvérek!

Idén ősszel újra elkezdtük a Nemzeti Imanap szervezési munkálatait. Igyekeztünk időben indulni, hogy ne az utolsó pillanatra maradjon minden munka.

Kinyomtattunk újabb kétezer imafüzetet, de már most látszik, hogy kevés lesz. A határokon túlról már több, mint ötszáz füzetre érkezett igénylés, és itthon is új csoportok jelentkeztek, illetve a régiek is kértek még füzeteket.

Ismét levelet írtünk egyházi vezetőinknek - minden püspöknek, érseknek. Mellékeltünk hozzá imafüzetet és plakátot is, mintának. Kaptunk két udvarias, ám elutasító levelet, viszont Seregély István egri érsek atya és Katona István püspök atya kértek 200-200 imafüzetet és plakátokat! (Talán megtört a jég? - Reménykedjünk...)

A szétküldött levelekbe ismét elhelyeztünk válasz-levelezőlapot, amelyek közül elég sok visszajött. Az imafüzetek postázását valószínűleg december elején fogjuk megkezdeni, de még azután is lehet igényelni, telefonon vagy e-mail-en keresztül is.

Továbbra is minden rendezvényünkre visszük a Nemzeti Imanap bemutatkozó anyagait, így várható, hogy az igénylések száma még növekedni fog.

Kérünk szépen benneteket, imádkozzatok ezért a fontos és nemes ügyért, és azért is, hogy a lelki segítség mellett kapjunk elég anyagi támogatást is, hogy semmi akadálya ne legyen a Nemzeti Imanap további terjedésének!

Köszönjük segítségeteket! Sipos Gyula

2005-10-05
Megkezdődött a Nemzeti Imanap szervezése

Megpróbáljuk az idén udőben elkezdeni a szervező munkát. Az alábbi levelet küldjük ki postán most mindazoknak, akikkel kapcsolatban vagyunk (ti pedig itt olvashatjátok a honlapon):

Kedves Testvérem!


Tavaly az első Nemzeti Imanapot szervezését azért kezdtük el, mert hittük, hogy kedves Isten előtt, ha van egy olyan napja az évnek, amikor a keresztények közösen „odatérdelnek” elé hazájukért. Az eredmény jobb lett, mint vártuk – több, mint 200 helységben több, mint ötezren imádkoztak január 18-án, Szent Margit ünnepén hazánkért. (Kicsit ki is csúsztunk az időből, az ingyenes imafüzetek egy részét már csak az utolsó napokban sikerült postázni.)
Év közben is tovább folytattuk a munkát, így még több száz ember jutott hozzá az imafüzethez különböző rendezvényeken, illetve postai úton. Most pedig szeretnénk még több emberhez eljuttatni a Nemzeti Imanap hírét, hogy ők is bekapcsolódhassanak a közös imádságba, amely újra és újra Isten kegyelmét hívja hazánkra és az egész Kárpát-medencére. Ezért kérünk benneteket, segítsetek a szervező munkában! Vigyétek hírét a Nemzeti Imanapnak, gyűjtsétek össze az igyenes imafüzetekre, plakátokra való igényeket, és a mellékelt válasz-levelezőlapon (vagy bármilyen módon, postán, telefonon, stb.) küldjétek azt el nekünk. Segítsetek, hogy egész Magyarországot átjárhassa az imádság és a kegyelem!
Imával és szeretettel:
   Sipos Gyula

2005-07-06
VIII. Szeretet Földje Találkozó 2005. szeptember 10-én

VIII. Szeretet Földje Találkozó
Törökbálint, 2005.  szeptember 10. szombat


Lelki nap a Római Katolikus Templomban
Téma: Teljes élet krisztusban


Program:
9 órakor:  közös ima és dicsőítés
10 - 11.30-ig:  Előadás és tanúságtétel
12 órakor:  Gyógyító mise és imaszolgálat
14 órakor:  közös ebéd
14.30 órakor:  közös ima, előadás és tanúságtétel
15.30 órától: szentségimádás

17 órától a Falumúzeumban:
Somos Gyula festőművész
kiállítása, utána táncház


19 órától az Isteni Szeretet Közösség házában
Zenés keresztény
összejövetel

A programokról részletesen érdeklődni lehet a 23/330-585-ös telefonszámon (Sipos Gyula)
A program a Nemzeti Imanap felvezető rendezvénye

2005-06-09
Beszámoló a Korforduló konferenciáról

Korforduló címmel rendeztek konferenciát június 4-én, szombaton Budapesten, a Magyar Szentek Templomában. Az esemény szervezője a Zarándok Iroda és a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány volt. A konferencia céljaként azt jelölték meg, hogy az előadók és résztvevők közösen vizsgálják, hogy a XXI. század elején milyen a világ és benne hazánk állapota, mit mond erről a Szentírás és a különböző – egyházilag elfogadott vagy még kivizsgálás alatt álló – magánkinyilatkoztatások, és közösen keressék a Krisztusban való kibontakozás útjait.

 A közös ima és ének után a négy előre felkért előadó következett. Először Katona István atya (Emmausz közösség) beszélt a próféciák szerepéről életünkben, az igaz és hamis kijelentések megkülönböztetésének fontosságáról és annak szempontjairól. A bibliai kijelentések és a fatimai titkok alapján röviden felvázolta, mi az, amiről biztosan tudhatjuk, hogy a jövőben bekövetkeznek. Bemutatott olyan kijelentéseket is – pl. a Malakiás-féle pápajóslatok -, amelyek még vita és vizsglódás tárgyát képezhetik, de valószínűleg igazak, és mindenképpen egy fordulat felé mutatnak.
Bohn István atya (törökbálinti esperes-plébános) beszédének kezdetén ismertette a Bibliában található legelső próféciát, amelyet Isten mondott az első emberpárnak: „ha esztek a fa gyümölcséből, meghaltok”. Isten előre megmutatja döntéseink következményeit, hogy ezzel is felhívja a figyelmünket cselekedeteink súlyára. Ha helyes döntéseket hozunk, ma is lehetséges Isten országát építeni. Az előadó arra biztatott, vállaljuk el az Isten országáért végzett munkát, nehézségeivel és megpróbáltatásaival együtt, mert ebből indul ki az élet és a megújulás.
Bíró Attila személyes tanúságtétellel kezdte. Erdélyi diákként tanult hazánkban és elveszettnek érezte magát, amikor találkozott az Igaz élet Istenben üzeneteivel. Megragadta Isten szeretete és az üzenetek központi gondolata, a kiengesztelődés Istennel és egység a keresztény felekezetek között. Ezután példákon keresztül mutatta be, hogy az Igaz élet Istenben prófétai tartalmú üzenetei hogyan teljesedtek be Románia, Magyarország és Oroszország történelmében.
Sipos Gyula (Szeretet földje) először a kiengesztelődés és megtérés fontosságáról beszélt. Úgy látja, hogy egymás mellett épül a két ország: a gonosz lélek birodalma és Jézus királysága. Korunkban pedig egyre nő a gonoszság ereje. A most születő nemzedékek természetesnek tartják ezt az állapotot, és csak Isten igéjének világosságánál derül ki, milyen nagy sötétségben élnek. Jézus azonban elő akarja hívni a sötétségből a világosságra az Ő népét. Jézus jelenléte a tanúságtétel erejében jelentkezik. A keresztény egyházaknak fel kell venniük a küzdelmet a sötétség erőivel szemben. Ahogy a Makkabeusok ideje alatt a hívők először csak partizák-akciókat, később védekező, majd támadó háborút is képesek voltak indítani hitük és népük érdekében, úgy kell nekünk is a szellemi fegyverekkel ezt az utat végigjárni. Ennek egyik eszköze a Nemzeti Imanap is, amely január 18-án, Szent Margit ünnepén van.
A délben kezdődő szentmise homíliájában Katona István atya arról beszélt, hogy valóban korfordulóban élünk, ennek minden örömével és fájdalmával együtt. Buzdított minket a szeretet szellemében való helytállásra. A mise után rövid ebédszünet következett, majd a két órától a résztvevők imaórát tartottak. Ehhez a szervezők mindenkinek adtak a Nemzeti Imanap imafüzetből – magát a rendezvényt az Imanap előkészítő eseményének is szánták.
Három órától kerekasztal-beszélgetés kezdődött, amelyen részt vett Fekete Sándor Pál is, több, próféciákkal és magánkinyilatkoztatásokkal kapcsolatos könyv szerzője. Az asztal körül ülők és a hallgatóság között élénk beszélgetés alakult ki, melynek során szóba kerültek a hazai magánkinyilatkoztatások is. Megvitatták a különböző „prófétai forgatókönyveket” is, amelyek a jövő események leírását adják. Vita bontakozott ki a megbocsátás szerepe és fontossága körül. Némelyek az előzetes megbocsátás szerepét hangsúlyozták – utalva a Miatyánk szövegére is – míg mások a bocsánatkérés fontosságát emelték ki. Végül a beszélgetést lezárni nem, csak az idő lejártával berekeszteni lehetett. A jó hangulatú konferencia délután négy órakor rövid hirdetésekkel és imával zárult.

2005-04-25
Felvezető rendezvények

Folyamatosan készülünk a következő Nemzeti Imanapra. Igaz január 18 még messze van, de addig is sok a teendő.

- Újra ki kell nyomtatnunk az imafüzetet, mert teljesen elfogyott.

- Felvezető rendezvényeket szervezünk, amelyekkel tudatosítani szeretnénk a hazánkért és egyházunkért folytatott ima fontosságát. Két ilyen előkészítő rendezvényről olvashattok lentebb.

- Továbbra is minden segítséget örömmel fogadunk. Szívesen részt veszünk mi is olyan közös alkalmakon, amelyeken szó eshet a Nemzeti Imanap fontosságáról, ahol együtt imádkozhatunk, dolgozhatunk országunkért. Adományokat is szívesen fogadunk, vagy a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány számlaszámán (lásd a Szeretet Földje rovatban), vagy postán: 2045 Törökbálint, Templom u. 13. Ez esetben kérjük, hogy í közlemény rovatba írják fel, hogy "Nemzeti Imanap". 

KORFORDULÓ konferencia
“Mi várható és mi az, ami beteljesül a XXI. század elején...”
2005. június 4. szombat, 10-16 óráig
Helyszín: Magyar Szentek Temploma

A Petõfi-híd budai hídfõjénél - Megközelíthetõ a 4-es és 6-os villamossal
(1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1.)

Program:
10 órától közös ima, utána elõadások. Elõadók:
Katona István atya (Emmausz közösség), Bohn István atya (Törökbálint esp. pléb.), Bíró Attila (Igaz élet Istenben - Vassula Ryden) Sipos Gyula (Szeretet Földje)
12 órától szentmise, utána ebédszünet.
14 órától Ima Magyarországért, majd kerekasztal-beszélgetés, amelyen kérdéseket is lehet feltenni. (Résztvevõk még: Fekete Sándor Pál. Vezeti: Magyar Judit)
Könyvvásárlási lehetõség a helyszínen.
 

VIII. Szeretet Földje Találkozó
Szeptember 9-11, péntek - vasárnap
Törökbálint

Lelkigyakorlat az Isteni Szeretet Közösség házában, lelkinap a katolikus templomban, keresztény képzõmûvészeti kiállítás, táncház, koncert, gyógyító mise...

 

2005-01-24
Beszámoló a Nemzeti Imanapról

Bár nagyon ügyetlenek voltunk és mintha még az "elemek" is összeesküdtek volna ellenünk - mégis nagyon jól sikerült az Imanap. Országszerte több mint 200 helyszínen imáédkoztak e napon hazánkért.

Először 4.000 imafüzet kinyomtatását terveztük. Úgy tűnt, már ez is túl van anyagi lehetőségeinken - aztán még 1.000 füzetre érkezett igény, így 5.000 példányt rendeltünk. (Ehhez járult még a szórólap és a válasz-levelezőlap, valamint a plakát nyomtatása is.)

Sajnos - mint később kiderült - későn adtuk le a nyomdába az anyagot. Jöttek az ünnepek, aztán elromlott a nyomdagép, s végül, amikor már azt hittük, hogy készen van a füzet, kiderült, hogy az oldalak egy részét újra kell nyomtatni. Végül az utolsó héten 2-300 darabjával hoztuk el a nyomdából a füzeteket és vittük a postára, csütörtöktől vasárnapig (és néhányat még hétfőn is.)

Bár a Nemzeti Imanap január 18-án volt, azóta is érkeznek igények az imafüzetekre, amit már csak nagyon korlátozottan tudunk kielégíteni, mert már csak kb. 120 db van belőle.

Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Sok helyen szentmisével vagy szentségimádással együtt imádkoztak Istenhez. Volt, ahol összejöttek a különböző felekezetek - ökumenikus imahét! - és együtt fordultak mindannyiunk Atyjához segítségért. De volt olyan templom is, ahol reggel 8 órától este 8-ig folyamatos szentségimádást tartottak a több helységből isaérkező csoportoknak. (Törökbálinton, ahol én lakom, 18 órától volt imaóra szentségimádással egybekötve, amelyre megtelt a templom.)

Tervezzük, hogy közreadjuk a beérkezett tanúságtételeket, vagy azok egy részét legalább. Kérjük is, hogy aki teheti, írja le, hogy náluk hogyan zajlott le az esemény. Ilyen módon is erősíthetjük egymást.

Több helyről jelezték a testvérek, hogy milyen jó lenne, ha más időpontokban is így imádkozhatnánk együtt. Ez nagyon jó gondolat és könnyen kivitelezhető - biztatunk mindenkit, hogy bátran szervezzen imádságos összejöveteleket hazánkért. És minden évben újra lesz Nemzeti Imanap, január 18-án, Szent Margit ünnepén! Addig is, ha valaki szeretné, hogy odamenjünk és együtt imádkozzunk, jelezze, mert szívesen elmegyünk. Így az ima mellett előadás keretében beszélhetünk arról is, amit Istentől kaptunk hazánk megújulásával kapcsolatban.

Végül egy rövid pénzügyi beszámoló: a szervezés szorosan vett költségei (nyomtatás, posta) mintegy 500.000 Ft-ba kerültek. Ebből először 200.000 Ft-ot állt a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány, a többit a támogatók - ezek ti vagytok! - adományaiból fedeztük. (A végén egy kicsit még pótolni kellett...) Minden támogatást köszönettel fogadunk - csodálatos volt megtapasztalni segítségeteket. Szeretnénk kérni, hogy imáitokban is emlékezzetek meg rólunk, és ha tudtok még segíteni, tegyétek meg, hogy ez a munka ne akadjon el!

Szeretnénk még imafüzeteket nyomtatni és küldeni minden igénylőnek. Szeretnénk minél több helyre eljutni, hogy együtt imádkozhassunk egész évben. Szeretnénk úgy előkészíteni a következő évi Nemzeti Imanapot, hogy az még sokkal jobban átjárja az egész országot....

Mindez rajtatok is múlik. Mi készen állunk, hogy Isten jó eszköeiként mindent megtegyünk és így valóban megláthassuk hazánk és nemzetünk "felébredését"!

Hogy Magyarország valóban a Szeretet földje legyen!

A szervezők nevében, szeretettel: Sipos Gyula

2005-01-10
Nemzeti imanap

Árpádházi Szent Margit napján az egész országban összegyűlnek a hívők, hogy imádkozzanak hazánkért és nemzetünkért. Eddig több, mint száz közösség kapcsolódott be a Nemzeti imanapba. Ki-ki a saját lakóhelyén, közösségében vagy egyházközségében imádkozik, hogy mindenhonnan felszálljon az imádság Isten oltára elé.

Ha szeretnél te is részt venni, szívesen küldünk imafüzetet és plakátot. Kérünk, hogy írd meg a postacímedet e-mail-ben, és máris postázzuk. (Csak kérlek, hogy siess, mert már csak egy hét van hátra! Címünk: iroda@zarandok.hu)

"Mi hiszünk az imádság erejében. Pál apostol így biztat minket: “Végezzetek imát minden emberért... ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében...” (1Tim. 2, 1-4) Hisszük, hogy helyes és jó dolog minden évben egyszer különösen is Isten elé járulnunk nemzetünkért.

Árpádházi Szent Margit ünnepnapját választottuk, mert az ő élete különösen jól példázza az imádság erejét. A tatárjárás során elpusztított és kivérzett országban ő meghallotta, mit mond az Isten: "Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért...” (Ez. 22, 30

Mi hisszük, hogy ha sokan imádkoznának rendszeresen csak egy órát Magyarország megtéréséért, sok csoda történne és hazánk valóban a Szeretet földjévé válna. A szívből jövő ima nagyon erős. Ha számos ember imádkozik, a megtérés nagy méreteket fog ölteni. Az emberek kiengesztelődnek egymással, összefognak helyes és jó célok megvalósításáért, megosztoznak lelki és anyagi javaikon és azt keresik majd, ami összeköti őket a szeretetben.

A tatárjárás pusztítása olyan hatalmas méretű volt hazánkban, hogy azt írták az európai krónikákba: “Magyarország négyszáz évi fennállás után megszűnt létezni.” Hogy mégsem ez történt, abban nagy szerepe volt a bujdosó IV. Béla király lányának, Árpádházi Szent Margitnak. Ő volt az, aki egyszerre engesztelte Istent és az embereket. Megbékítette a királyt a fiával és az országot irányító főnemesi renddel. Szívós munkája és tanácsai hozzájárultak az ország újjáépüléséhez. Önmagát egészen elégő áldozatul adta Istennek az országért, és az Úr elfogadta felajánlását. Árpádházi Szent Margit életére, munkájára és imáira egy csodálatos megújulást épített fel Jézus. És ami akkor megtörtént, most sem lehetetlen. Most rajtunk a sor, hogy ugyanígy Isten elé álljunk hazánkért, nemzetünkért. Hiszem, hogy ez most is kedves Isten előtt, és Ő elfogadja felajánlásunkat

2005-01-03
Nemzeti imanap - imafüzetek és plakátok

Mi hiszünk az imádság erejében. Pál apostol így biztat minket: “Végezzetek imát minden emberért... ez jó és kedves üdvözítõ Istenünk szemében...” (1Tim. 2, 1-4)

Hisszük, hogy helyes és jó dolog minden évben egyszer különösen is Isten elé járulnunk nemzetünkért. Árpádházi Szent Margit ünnepnapját választottuk, mert az õ élete különösen jól példázza az imádság erejét. A tatárjárás során elpusztított és kivérzett országban õ meghallotta, mit mond az Isten:  “Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és oda-állna a résbe elém az országért...” (Ez. 22, 30)
Mi hisszük, hogy ha sokan imádkoznának rendszeresen csak egy órát Magyarország megtéréséért, sok csoda történne és hazánk valóban a Szeretet földjévé válna.
A szívbõl jövõ ima nagyon erõs. Ha számos ember imádkozik, a megtérés nagy méreteket fog ölteni. Az emberek kiengesztelõdnek egymással, összefognak helyes és jó célok megvalósításáért, megosztoznak lelki és anyagi javaikon és azt keresik majd, ami összeköti õket a szeretetben...

A fenti szöveg az imafüzet hátlapja, a képen pedig a címlap, illetve az egyik plakát látható. Ha minden igaz, akkor következő hétfőn kezdjük postázni a füzeteket, addig türelmeteket kérjük.

Nagyon sok igénylés érkezett, ami örömhír, hiszen azt jelzi, hogy sokakban él még a buzgóság. Ami kevésbé jó hír, hogy mi összesen csak 4000 példányban tudjuk kinyomtatni a füzetet - anyagi okok miatt. Ezért ha az igényelt példányok száma meghaladja ezt, akkor lehetséges, hogy néhol csökkentenünk kell az elküldött példányokat. De még keressük a megoldást, hogy lehetőség szerint mindenki minden példányt megkapjon! (Azaz csak kérjetek bátran, minél több ember imádkozik hazánkért és népünkért, annál jobb!)

2004-12-20
Megjöttek a válasz-levelezőlapok

Megérkeztek a válasz-levelzőlapok, amelyeken a Nemzeti Imanapra készülő ingyenes imafüzet kérhető.

A levelezőlapokat kipostázzuk minden címre, amit ismerünk. Meg van címezve, tehát csak be kell írni a pontozott helyre, hogy hány darab füzetet kérnek, és postára adni.

Az imafüzeteket szeretnénk január elején kipostázni mindenkinek, azért kérjük, hogy ha lehet, még decemberben küldjék vissza az igénylést.

Köszönjük a segítségeteket. Áldott ünnepeket és boldog új évet kívánva a szervezők nevében, szeretettel: Sipos Gyula

2004-12-06
Levelek, imafüzet

Kedves Testvérek!

Már írtam, hogy az Imanappal kapcsolatban tájékoztató levelet küldtünk minden püspöknek, majd két püspök tanácsára a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciához fordultunk. Levelükből idézve: "A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nem tudja központilag támogatni az újabb imanap kitűzését, azt viszont helyesnek látja, hogy a helyi csoportokon keresztül minél több hívő kérje Árpád-házi Szent Margit égi közbenjárását népünk lelki megújulásáért." (Dr. Veres András püspök, az MKPK titkára)

Örömteli hír viszont, hogy Dr. Szabó Tamás tábori püspök atya támogató levelet küldött részünkre. Ebből idézve: "A népünkért és országunkért végzett imádságot magam is szívesen támogatom és a munkatársaimmal ismertetem."

Készül az imafüzet. Ha valaki még szeretne beküldeni olyan imádságot, aminek szerinte helye van ebben, kérjük tegye meg. 

Az imafüzetek és egyéb szóróanyagok szétküldéséhez információra van szükségünk: hová hány darabot küldjünk. Jelezzétek ezt a címünkön. (Valószínűleg ez ügyben szétküldünk egy levelet is, válasz-képeslappal.)

Továbbra is azt szeretnénk, ha mindenhol fellobbanna január 18-án az imádság tüze. Ezért bárhová szívesen küldünk szórólapot, imafüzetet - csak jelezzétek szóban, írásban. Ha tehetitek, apostolkodjatok ezért, hogy valóban az egész ország imában járulhasson Isten elé január 18-án. 

2004-11-19
Gyulay Endre püspök atya levele a Nemzeti Imanap szervezőihez

A Nemzeti Imanappal kapcsolatos munkánkról tájékoztatót küldtünk egyházunk vezetőinek, s egyben kértük támogatásukat. Gyulay Endre szeged-csanádi püspök atya levelünkre az alábbi választ küldte:


Igen Tisztelt Szervező Úr!

A nemzeti imanappal teljes mértékben egyetértek, papjaimnak ajánlani fogom. Időben körlevelemben értesítem őket, hogy minél jobban szervezzék meg.

Tisztelettel: Gyulay Endre szeged-csanádi püspök, 2004.11.05.

2004-10-27
Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért,

"De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal,
nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét.
Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk.
Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!"
(2Kor 5.18-20)

Kis és nagy nemzetek egyaránt vannak a Földön, amelyek meghatároztak egy napot, amikor az egész hívő nép imádságban fordul Istenhez nemzetéért. Maga a Szentírás mutatja, mennyire szükséges ez. Ezekiel prófétához így szól az Úr: „Az ország népe megsokszorozta az erőszakot és a rablást, elnyomta a szegényt és a szűkölködőt, jogtalanul erőszakoskodott az idegennel. Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért, nehogy elpusztítsam, de nem találtam. Akkor rájuk zúdítottam haragomat, megemésztettem őket haragom tüzével. Tetteik visszaszálltak fejükre - mondja az Úr, az Isten." (Ez.22.30-31)
Mi, akik kezdeményeztük a Nemzeti Imanap megtartását, úgy gondoljuk, hazánknak is nagy szüksége van arra, hogy legyenek emberek, akik odaállnak az Úr elé a népért. Nagy példánk ebben Árpádházi Szent Margit, akinek áldozatos élete és buzgó imádsága sokban hozzájárult ahhoz, hogy a tatárjárás idején szétdúlt királyság vezetői kiengesztelődtek egymással, népe visszatért falvaiba és az ország újjáépült romjaiból.
Látva hazánk leromlott erkölcsi állapotát, széthúzó közösségeit, mi is úgy imádkozunk, ahogy Jézus imádkozott az Örök Atyához irgalomért a keresztfán: "Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek." (Lk 23.34) Ez a Nemzeti Imanap szíve és központja. Ezt visszhangozzuk Istvánnal, az Egyház első vértanújával, aki így kiáltott fel megkövezésekor: "Uram, ne ródd fel nekik bűnül." (ApCsel 7.59-60) Imádkozunk ma is e sötétségbe merült nemzedékért, bízva abban, amit Pál apostol mond: "Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára." (Kol 1.24)
Imádkozzunk együtt hazánk megújulásáért! Szervezzük meg, hogy Magyarország minden községében, városában, minden egyházközségben és egyházmegyében felszálljon a közös imádság, mint jóillatú áldozat Isten elé!
Ezt szeretnénk elősegíteni, bátorítani. Tájékoztató levelet küldtünk egyházi vezetőinknek. Kiadunk egy imafüzetet, amelyet ingyen megkap minden közösség, amely vállalja a Nemzeti Imanap megtartását. Szívesen küldünk plakátot, szórólapot a szervezéshez. A zarandok.hu honlapon folyamatosan lehet olvasni a Nemzeti Imanappal kapcsolatos híreket, információkat.
Egyben szeretnénk kérni lelki, imádságos, de anyagi és szervezői támogatást is. A programhoz lehet kapcsolódni a Zarándok Irodán keresztül. Címünk: 1126 Budapest, Böszörményi u. 20-22. Tel.: 06-1/225-3119. A Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány vállalta az anyagi rész kezelését. Támogatást lehet küldeni számlaszámára: 10700268-04975106-51100005
Minden segítséget köszönettel fogadunk.
      Sipos Gyula
          szervező

2004-10-11
Ami eddig történt

Kedves Testvérek!

Szeretnénk itt folyamatosan beszámolni nektek az eddigi előkészületekről. Közzétennénk a ti javaslataitokat is, és minden hasznos észrevételt.

Ami azóta történt, hogy - hosszas töprengés után - rászántuk magunkat a Nemzeti Imanap megszervezésére, és elküldtük a bíboros atyának a levelet:

- A zarandok.hu-n való ismertető óta néhányan már jelentkeztek, illetve jelezték segítő szándékukat az imanap megszervezésében. Szeretnénk egy találkozót szervezni mindazoknak, akik ebbe a munkába bekapcsolódnának. A helyszín és időpont kiválasztása még folyik, minden javaslatot örömmel fogadunk.

- A Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány az 1%-os adományok terhére felajánlott 200.000 Ft-ot, szervezési költségekre. Ezt igazából inkább egy imafüzet kinyomtatására fordítanánk, hogy azt ingyen tudjuk szétosztani. (Sajnos ennek költsége magasabb, mint ami eddig rendelkezésünkre áll.) Még egyeztetünk velük is erről. Itt jegyezzük meg, hogy minden adományt köszönettel fogadunk, ide is el lehet küldeni az irodába, de az Alapítvány is felvállalta a gyűjtést, kérésre csekket küldünk (az adóalapból leírható).

- Készül az ingyenes Fordulat füzetsorozat 5. száma, amelyet 1000 példányban nyomtatunk ki és juttatunk el a közösségekhez. Ebben már benne van az Imanap felhívása is. Továbbra is keressük azokat az internetes felületeket, ill. nyomtatott sajtótermékeket, vagy rádió/tv műsorokat, ahol a nemzeti imanap ismertethetjük. Ha valakinek van kapcsolata, kérjük mozgósítsa az ügy érdekében. Köszönjük!

- Hasonlóképp próbálunk címlistát összeállítani.

- Különösképpen is szeretnénk kérni az imáitokat a papság, illetve főpapjaink megszólításához. Újra írunk nekik, s nem lenne hátrány, ha legalább néhányan reagálnának.

- Ha sikerül a pénzügyi feltételeket is megteremteni, szeretnénk plakátot, szórólapokat is nyomtatni, illetve fizetett hirdetést feladni.

A legfontosabb azonban továbbra is, hogy munkatársakat, közösségeket találjunk az ország minden táján, akik magukénak érzik a nemzeti imanap ügyét, és készek arra, hogy saját közösségükben, egyházközségükben megszervezzék azt. Kérünk, segítsetek ebben!

2004-10-01
Információk

- Nemzeti imanap szervezését kezdtük el. Tájékoztató levelet küldtünk dr. Erdő Péter bíboros atyának, amelyben többek között ezt írtuk: „Mi, akik római katolikus keresztény emberekként létrehoztuk a Zarándok irodát és a Zarándok honlapot - www.zarandok.hu -, mindannyian már hosszú évek óta különböző lelkiségi mozgalmakban és közösségekben tevékenykedünk, hogy saját eszközeinkkel segítsük egyházunk és hazánk életét, lelki megújulását. (…)

Közben megérlelődött bennünk az a gondolat, hogy – más országok hagyományát is követve – szükség lenne arra, hogy hazánkban is legyen egy Nemzeti Imanap, amikor az ország egész területén imádkoznak Magyarország megújulásáért és konkrétan olyan imaszándékokért, amelyet az Egyház kijelöl.

Számunkra kézenfekvő megoldásnak tűnik Árpádházi Szent Margit, az egyik legnagyobb magyar imádkozó ünnepnapja, január 18-a.

Célunk lenne az egész ország felbuzdítása a közös imára. Ehhez kiadnánk imafüzetet is, és szórólapokon, újságcikkeken, műsorokon, valamint a velünk kapcsolatot tartó, és címlistánkon szereplő több, mint 200 közösségen keresztül is igyekeznénk elérni mindenkit, hogy közösen, egy szívvel forduljunk Istenhez egyházunkért és hazánkért. Szeretnénk, ha ezen felül minden egyházmegyében lenne legalább egy kiemelt hely – templom -, ahol ünnepélyes keretek között, lehetőség szerint püspöki szentmisével együtt folyna az imádkozás. De nem csak a katolikus, hanem a többi keresztény felekezetet is megszólítanánk, hiszen hazánk sorsa közös ügyünk.”

Várjuk olyan emberek jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben a munkában. Minden segítséget, imádságot köszönettel fogadunk!
bekapcsolódás